Värdesaker, tillhörigheter - Översikt

VÄRDESAKER, TILLHÖRIGHETER

Värdesaker

Vårdinrättningen bör så långt det är möjligt undvika att ta hand om patienters värdesaker. Informera patienterna och/eller närstående om att det är tryggare att inte förvara sina värdesaker på vårdinrättningen. Uppmana i första hand patienten att lämna värdesaker hemma eller att lämna över dem till närstående. Exempel på värdesaker är plånböcker, smycken, klockor, mobiltelefoner, datorer och läsplattor.

Inom den kommunala hälso- och sjukvården gäller respektive kommuns rutiner.

Vårdinrättningen tar hand om värdesaker

Om vårdinrättningen ändå måste omhänderta värdesaker ska dessa hanteras och förvaras på ett säkert sätt. Vårdinrättningen tar hand om värdesaker när:

  • Patienten vill ha sina tillhörigheter tillfälligt omhändertagna.
  • Patienten inte själv kan ta hand om sina tillhörigheter på grund av sitt medicinska tillstånd.
  • Patienten har avlidit.

Värdesakerna läggs i ”värdepåse" som försluts och märks med exempelvis patientens personnummer och förvaras i avdelningens värdeskåp. Upprätta en förteckning i tre exemplar över de värdesaker och tillhörigheter som patienten har med sig vid ankomsten till vårdenheten. Två personer undertecknar förteckningen med fullständigt namn och intygar därmed att den stämmer med de tillvaratagna värdesakerna.

  1. Originalet av blanketten förvaras i "värdepärm" på den avdelning som omhändertar värdesakerna. Om patienten flyttas till annan avdelning kvitterar både utlämnare och mottagare på denna blankett att värdesakerna följt med.
  2. Ett exemplar förvaras i "värdepärm" på den avdelning där patienten läggs in. Om patienten flyttar till annan avdelning följer denna blankett inklusive värdepåse och tillhörigheter med. Om patienten ska på undersökning och därefter hamnar på annan avdelning hämtas blankett inklusive värdepåse och tillhörigheter i efterhand.
  3. Ett exemplar lämnas till patient eller anhörig som kvitto. Om patienten inte själv kan ta ansvar bifogas detta journalen. Så snart patienten själv kan ta ansvar för sitt kvitto överlämnas det mot signering på blankett 2.

Exempel på blankett när vårdinrättningen tar hand om patientens värdesaker.

Observera att när vårdinrättningen tar hand om värdesaker finns det ett juridiskt ansvar att ersätta dessa om de av någon anledning försvinner. Ansvaret åvilar ytterst landstinget/kommunen eller det aktuella vårdföretaget. Ett värdeskåp med begränsat och spårbart tillträde (öppnas genom Behörighetskort/SITHS-kort) förebygger eventuella stölder.

Om stöld trots allt sker ska denna polisanmälas via polisens webbsida alternativt att man ringer polisens telefonnummer för anmälan 114 14.

Utlämnande av värdesaker till patient/anhörig

Om patienten behöver öppna värdepåsen och ta ut något innehåll, kvitteras påsen ut. Ny påse används till resterande, om patienten vill fortsätta att ha det förvarat av avdelningen. Observera att ny förteckning enligt ovanstående rutin måste upprättas.

Oöppnad värdepåse löses ut av patient eller av patienten godkänd närstående mot kvittens på blankett 2 i avdelningens värdepärm.

Andra tillhörigheter

När patient läggs in

Se till att tillhörigheterna följer med patienten i märkt påse. Be närstående ta hand om det som inte behövs på avdelningen.

Förstörda tillhörigheter

Notera vad som kastats på grund av att det till exempel är trasigt, uppklippt eller mycket smutsigt.

Avlidnas tillhörigheter

Tillhörigheter och värdesaker läggs i påse och lämnas till i första hand den avlidnes maka/make eller till den avlidnes barn i rakt nedstigande led, då de automatiskt är dödsbodelägare. Om den avlidne saknar maka/make och barn kan annan representant för dödsboet ta emot påsen mot kvittens, alternativt kontaktas kurator eller motsvarande tillhörande vårdinrättningen då uppgift om närstående saknas. Märk och datera då påsen.

Kvarglömt/hittegods

Värdeföremål läggs i säkerhetskuvert och placeras i värdeskåp på avdelning alternativt vaktmästeri eller motsvarande. Fyll i särskild blankett som sedan vid eventuell avhämtning kan förses med utlämningssignatur och därefter sparas. Värdeföremål med okänd ägare skall lämnas till polisens hittegods inom 14 dagar.  

Övriga kvarglömda eller upphittade saker läggs i påse. Märk påsen med datum, vad den innehåller, var det hittats samt upphittarens namn, adress och telefonnummer. Förvara påsen i särskilt utrymme på den avdelning sakerna hittats alternativt centralt på vårdinrättningen om de hittats i allmänt utrymme. Spara i tre månader och kasta därefter föremålen om de inte hämtats av ägaren. 

Till toppen av sidan