Arbetsteknik och förflyttningskunskap - Översikt

ARBETSTEKNIK OCH FÖRFLYTTNINGSKUNSKAP

Att vända sig i sängen, resa sig från liggande till sittande, från sittande till stående och förflyttning stol/rullstol är något vi har lärt oss och gör mer eller mindre automatiskt. Denna rörelseförmåga kan förändras när vi blir sjuka. När en patient behöver hjälp att ändra ställning eller förflytta sig måste personalen kunna handleda och instruera hur just den patienten blir hjälpt på bästa sätt, utifrån det naturliga rörelsemönstret i just den förflyttningen.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren har ansvaret för personalens arbetsmiljö. Därför ska arbetsgivaren regelbundet undersöka och identifiera risker som kan uppstå i olika förflyttningssituationer och vidta åtgärder för att förebygga skador.

Arbetsgivaren ansvarar för att det finns rutiner för eventuella nödsituationer och att varje arbetstagare har tillräckliga kunskaper för sina arbetsuppgifter. Dock måste varje arbetstagare inför varje förflyttning också göra en egen riskbedömning och antingen be om hjälp eller avstå från en planerad förflyttning om hon eller han inte bedömer sig klara av den. Arbetstagaren måste då informera arbetsgivaren om problemen och riskerna.

Observera att instruktionerna i den här texten vänder sig till den som ska hjälpa en patient att förflytta sig i en konkret situation. Arbetets organisation i stort tas inte upp i texten utan är en del i det systematiska arbetsmiljöarbete som bedrivs på arbetsplatsen. Inte heller berörs i vilka situationer eventuella skyddskläder ska användas. En beskrivning av vårdenhetens systematiska arbetsmiljöarbete ska finnas på varje arbetsplats.

Varje förflyttning är unik

Varje förflyttningssituation är unik. Patientens behov av omvårdnad och rehabilitering ska tillgodoses utifrån uppsatta mål.

Som vårdare måste man välja den lämpligaste förflyttningen utifrån patientens, de egna och omgivningens resurser så att förflyttningen blir säker och skonsam för både en själv och patienten. De förflyttningar som visas i bildmaterialet är ett basutbud av grundläggande förflyttningar.

Ta hänsyn till att patienter med specifika sjukdomstillstånd kräver omsorgsfull bedömning innan de får hjälp att förflytta sig. Förflyttningar ska ske i samförstånd med patienten, vilket innebär att hänsyn ska tas till patientens önskemål och medicinska skäl.

Vårdpersonal riskerar besvär

Vårdpersonalen löper stor risk att drabbas av besvär från rörelse- och stödjeorganen. Att ha kunskap om skonsamma arbets- och förflyttningstekniker och om hjälpmedel kan förebygga besvär samtidigt som patienten får en god vård.

Trånga utrymmen utgör en risk för ohälsa och olycksfall för både patient och personal. I beskrivningarna av olika förflyttningar nedan förutsätts att tillräckligt utrymme finns eller frigörs.

Nedan finns exempel på vanliga situationer i vårdarbetet. De anses kanske inte vara tunga, men det är ändå viktigt att man arbetar på ett bra och skonsamt sätt.

Till toppen av sidan