Telefonrådgivning - ett personcentrerat vårdmöte

Telefonrådgivning - ett personcentrerat vårdmöte - Översikt

I vetenskapliga artiklar finns det engelska begreppet "telephone triage", som kan översättas till hälso- och sjukvårdsrådgivning per telefon. Begreppen "telenursing, "telephone nursing" och "telephone advice nursing" översätts till omvårdnad per telefon. Omvårdnad per telefon bör ske genom ett personcentrerat vårdmöte. Mötet handlar om att förstå den vårdsökandes individuella behov så som psykosociala, existentiella i samma utsträckning som fysiska behov. [1,2,3,4]

Sjuksköterskans roll inom telefonrådgivning innehåller fem aspekter:

  • Bedöma den vårdsökandes hälsoproblem.
  • Hänvisa till rätt vårdnivå.
  • Ge råd och stärka.
  • Stötta och lära ut.
  • Arbeta med den vårdsökandes egna förmåga att hantera hälsoproblemet. [5,6]

Att enkelt få hjälp med att bedöma om hälsoproblemet är allvarligt eller inte är en viktig möjlighet för den vårdsökande som ringer till sjukvårdens telefonrådgivning samt att bli guidad vidare in i vården om behov finns. Den vårdsökande vänder sig även till vårdens sjukvårdsrådgivning för att få praktiska och adekvata egenvårdsråd samt att få stöd i den egna förmågan att hantera hälsoproblemet istället för att söka vård. Det är också viktigt att få möjlighet till hjälp att hantera oro som kan uppstå runt ett hälsoproblem [7].

Vårdens möjligheter med sjukvårdsrådgivning per telefon är att skapa en bra relation och god kontakt med den vårdsökande, analysera hälsoproblemet och bedöma behov av vård samt tolka den vårdsökandes känslor av upplevelsen runt symtom och situation. Att den vårdsökande blir lyssnad på och bekräftad i sin oro minskar risken för missnöje och ökar följsamheten till givna råd [3,7-10]. Möjligheten finns också att via telefon vårda, lära och stärka den vårdsökandes egna förmåga att hantera hälsoproblemet. Detta skapar nöjdhet hos den vårdsökande. [5,6,8] Omvårdnadskunskap och erfarenhet av telefonrådgivning bidrar till förmåga att förstå den vårdsökandes situation och är en viktig del i att vårda och hantera hälsoproblem via telefon. [5,11] Det är viktigt att bedömningarna och råden är korrekta och säkra. Forskning visar att erfarenhet av att arbeta efter nationella och kliniska riktlinjer ger säkrare bedömning och råd. [10,12]

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan