Information till annan vård- och omsorgsgivare

VÅRDSAMVERKAN
Bild som visar modell av samordnad vård- och omsorgsprocess
Samordnad vård- och omsorgsprocess

Vårdbegäran

När en person är i behov av vård på sjukhus och som har insatser av socialtjänst och/eller öppen hälso- och sjukvård (SOSFS 2005:27), är det viktigt att relevant information finns tillgänglig om personens kontaktorsak samt aktuell bakgrundsfakta för att garantera kontinuitet mellan vårdgivarna. Vem som är ansvarig för att information i samband med inskrivning medskickas ska framgå av lokal rutin.

Dokumentation kan ske på fastställd blankett eller via IT-stöd, där även personens samtycke ska finnas att vårdinformation får överföras mellan berörda vård- och omsorgsgivare (SOSFS 2005:27, SFS 2008:355, SOSFS 2000:1, SFS 2009:400). Informationen ska om det är möjligt innehålla uppgifter om:

  • Kontaktorsak.
  • Aktuell hälsostatus.
  • ADL-status inklusive hjälpmedelsförskrivning.
  • Aktuella läkemedel.
  • Kommunens/öppenvårdens aktuella insatser.
  • Viktiga namn och telefonnummer till berörda aktörer inom till exempel kommun, öppen vård.
  • Id-handling ska skickas med. En person som inte själv eller med hjälp av närstående kan bekräfta sin identitet bör bära id-band.

Inskrivningsmeddelande

Inskrivningsmeddelande skickas av sjukhuset när det bedöms att en person har ett behov av vård- och omsorgsinsatser efter utskrivningen, av kommunens socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård och/eller landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. För detta meddelande krävs inte samtycke av personen (SFS 1990:1404).

Till toppen av sidan