Information vid utskrivning

VÅRDSAMVERKAN

Samma dag som en person skrivs ut från sjukhuset ska ytterligare informationsöverföring ske till mottagande enhet. Informationen ska, förutom den samordnade planen vid utskrivning, innehålla

  • inskrivningsorsak
  • vilka som har varit ansvariga för vård, behandling och rehabilitering
  • en sammanfattning och utvärdering av de medicinska, omvårdnadsmässiga och rehabiliterande insatser som patienten har fått under vårdtiden samt eventuella komplikationer som tillstött under vårdtiden
  • patientens aktuella hälso- och funktionstillstånd
  • riskbedömning utifrån patientens hälsotillstånd exempelvis fall, trycksår, nutrition
  • arbetsförmåga
  • övrig information som ändrats eller tillkommit sedan den samordnade vård- och omsorgsplaneringen exempelvis läkemedelsbehandling, återbesök.

Personen ska, om det inte finns hinder för det, få informationen skriftligt vid utskrivningen. Vid behov ska den även ges i annan form (SFS 2014:821). Vid utskrivningen ska personen även få skriftligen: läkemedelsberättelse, uppdaterad läkemedelslista samt information om målen för läkemedelsbehandlingen, när uppföljningen av behandlingen ska göras och vilken vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för uppföljningen (SOSFS 2000:1).

Senast samma dag som en person skrivs ut ska information om hans eller hennes behov av insatser av hälso- och sjukvård och socialtjänst överföras till ansvariga enheter och mottagande läkare. I samband med att en perosn skrivs ut sammanfattas vårdtillfället i en epikris. Epikrisen sänds snarast möjligt till berörda enheter.

Till toppen av sidan