Patientsäkerhet och åtgärdspaket för att minska vårdskador

MER I VÅRDHANDBOKEN

För att stödja hälso- och sjukvården i arbetet att förebygga vårdskador har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillhandahållit nio åtgärdspaket inom ett antal riskområden.

Innehållet bygger på evidensbaserade åtgärder som regelbundet behöver revideras. I samband med den processen inleder SKR ett samarbete med Vårdhandboken. Målsättningen är att kunskapsunderlagen successivt kommer att integreras och ersättas med aktuella texter i Vårdhandboken. De aktuella åtgärdspaketen är trycksår, fall och fallskador, undernäring, munhälsa, läkemedel, infektioner vid centrala venösa infarter, postoperativa sårinfektioner, vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Vårdhandboken reviderar sina texter regelbundet med hjälp av specialister.

Vårdhandboken ger detaljerade beskrivningar av kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras. Nedan finns länkar till åtgärdsområden samt länkar till Vårdhandbokens texter om respektive område.

Till toppen av sidan