Användarundersökning

OM VÅRDHANDBOKEN

Nio av tio nöjda med Vårdhandboken

I slutet av 2019 genomförde Vårdhandboken en webbenkätundersökning. 2 368 personer svarade på undersökningen. Hälften av alla som svarade har arbetat i vård och omsorg i mer än tio år.

Resultatet visade att 95% av alla som besvarade enkäten har förtroende för att innehållet i Vårdhandboken håller hög kvalitet och kan rekommendera Vårdhandboken.se.

Nöjdhet och användning

Nio av tio av är totalt sett nöjda med Vårdhandboken. Lika många anser att informationen på Vårdhandboken.se är pedagogisk, uppdaterad och håller hög kvalitet. De som arbetar inom hemsjukvården är mest nöjda enligt undersökningen.

Tre fjärdedelar svarade att Vårdhandboken är det kunskapsstöd man använder i första hand. Fler använder Vårdhandboken mer frekvent i sitt arbete jämfört med tidigare enkätundersökningar.

Vårdhandboken används främst vid förberedelse inför en vårdsituation, när man är osäker på vad som ska göras i en vårdsituation samt i studier och undervisning.

Det kom in många förbättringsförslag. Bland annat förslag om att vidareutveckla sökfunktionen och utöka informationen inom respektive ämnesområde.

Till toppen av sidan