Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Vårdhandboken i praktiken

Patientsäkerhetsdagen

Den 17 september är av Världshälsoorganisationen WHO utsedd till en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. Det långsiktiga målet för WHO-kampanjen är att "Ingen ska skadas i vården".

Temat för kampanjen varierar från år till år och 2023 är fokus "Patienten som medskapare för en säker vård". 

Patienters och närståendes kunskaper och erfarenheter är viktiga för att vården ska bli så god och säker som möjligt. Vård- och omsorgspersonal är experter inom omvårdnad och medicin, men patienten är den som är expert på sin person och upplevda situation och ska därför ses som en resurs som kan uppmärksamma personal på saker som kanske annars inte hade uppmärksammats.

En patient som inkluderas och är väl insatt i sin vård och behandling bidrar i hög grad till en god och säker vård och har oftast mycket att tillföra. För många patienter har närstående en betydelsefull roll och därför är det viktigt att involvera närstående om patienten önskar det. Partnerskapet och samarbetet mellan vårdare och patient är centralt i en personcentrerad vård, var därför mån och medveten om att skapa en dialog med patienten. 

I Vårdhandboken kan du exempelvis läsa om personcentrerad vård i avsnittet om bemötande i vård och omsorg. Du kan också läsa om personcentrering och kvalitet i rådgivningssamtalet via telefon och andra digitala kontakter. 

Ibland kan en patient vara i behov av en fast vårdkontakt i den öppna vården. Att bistå patienten, utgå från patientens behov och stärka patientens ställning är centralt i uppdraget som fast vårdkontakt. En fast vårdkontakt ska utses för patienten om hen begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Läs mer om detta i Vårdhandbokens kapitel om Vårdsamverkan.

Till toppen av sidan