Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Den årliga Stoppa Trycksårsdagen är en dag initierad av den internationella organisationen European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Datum för dagen kan variera men infaller vanligtvis i november. Syftet med dagen är att öka medvetenheten och sprida kunskap om konsekvenserna av trycksår.

Trycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, som är ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv. Trycksår orsakas av deformation som antingen orsakar lokal syrebrist som leder till vävnadsskada och/eller av att vävnadscellerna direkt deformeras och därav skadas av trycket.

Läs mer i Vårdhandbokens innehåll om Trycksår.

Trycksår orsakar ett stort lidande på flera plan hos den individ som drabbas. Ett trycksår definieras av Socialstyrelsen som en vårdskada om trycksåret hade kunnat förhindras med adekvata åtgärder vidtagna av hälso- och sjukvården. Ett förebyggande arbete inklusive riskbedömning är därför av största vikt. 

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, bland annat finns ett avsnitt om trycksår och det förebyggande arbetet. 

Nationellt kliniskt kunskapsstöd tillhandahåller bland annat kunskapsstödet Trycksår, palliativ vård samt vårdförloppet Svårläkta sår.

Till toppen av sidan