Sårläkning

TRYCKSÅR

Förutsättning för sårläkning

 1. Avlasta. Använd de tryckavlastande material eller hjälpmedel som behövs för en komplett tryckavlastning av sårområdet. Läs i Vårdhandbokens texter om Förebyggande åtgärder.
 2. Behandla näringsbrist. Sårläkning kräver ökat intag av till exempel protein, zink (vid zinkbrist) och vitaminer.
 3. Argininhaltig näringsdryck är att föredra.
 4. Lokalbehandla såret.
 5. Uppmärksamma tecken på infektion och åtgärda infektionen. Förebygg infektion vid riklig bakterieväxt genom noggrann rengöring, eventuellt med surfaktantlösning till exempel flytande sårrengöring (eller gel), samt lokalantiseptiska förband under en begränsad tidsperiod. Vid misstänkt sårinfektion ska alltid läkarkontakt tas för eventuell ordination av antibiotika.
 6. Lindra smärta. Smärta kan vara ett tecken på osteomyelit.
 7. Försök att öka patientens aktivitet. Läs mer i Vårdhandbokens texter om Förebyggande åtgärder.
 8. Förvissa dig om möjligt om att patienten förstår innebörden av de olika åtgärderna.

Lokalbehandling av såret

 • Den som behandlar sår måste vara väl förtrogen med uppgiften.
 • Innan såret bedöms ska det rengöras noggrant, eventuellt med surfaktantlösning.
 • Mot bakgrund av nytillkommen kunskap om biofilm i svårläkta sår, bör mekanisk rengöring göras.
 • Såret ska rensas från nekrotisk vävnad, det vill säga debrideras. Detta kan göras på olika sätt, till exempel med hjälp av
  • autolys (biologisk debridering med hjälp av hydrogel och/eller tättslutande förband, såsom hydrokolloidplatta)
  • mekanisk upprensning som förberedelse för plastikkirurgisk åtgärd eller då det behövs en snabb upprensning. Enkel mekanisk debridering med sårslev, sax och pincett får endast utföras av personer med nödvändig kompetens för detta. Kirurgisk upprensning görs av kirurg på operationssal
  • monofilamentsvamp/-pinne, avlägsnar biofilm och debris i såret
  • larvterapi. Steriliserade fluglarver läggs i såret och får verka under tre dagar. Behandlingen upprepas tills såret är rensat. (Finns inte i Sverige för närvarande)
  • enzymer (används idag endast i undantagsfall)
  • jodpreparat (kan rekommenderas när en infektion misstänks)
  • silverpreparat, exempelvis biofilmsbrytande silverförband (next-generation antimicrobial dressing) som alternativ till jod vid tecken på riklig bakterieväxt/sårinfektion
  • honungspreparat som alternativ till jod och silver vid riklig bakterietillväxt/obehanglig lukt
  • vid kritisk kolonisation kan även hydrofobt förband användas för att minska bakterieväxten
  • förband med polyhexanide kan användas vid kritisk kolonisation/sårinfektion
  • förband med biofilmsbrytande egenskaper, exempelvis vissa silverpreparat eller polyhexanide (PHMB) eller jod bör användas vid kraftig biobörda/sårinfektion
  • vid kraftig biobörda kan även hydrofobt förband prövas.

Varför ska nekroser avlägsnas?

Nekrotisk vävnad håller kvar såret i inflammationsfasen. Det finns skäl till upprensning eftersom nekrotisk vävnad i sårhålan fungerar som främmande kropp och måste avlägsnas innan läkningen kan gå vidare till granulationsfasen.

Under nekrosen växer ofta en mängd bakterier som inte behöver syre, så kallade anaeroba bakterier. Om nekrosen avlägsnas ser man hela utbredningen av såret och sårläkningen underlättas. Vid avlägsnade av nekroser måste hänsyn tas till patientens allmäntillstånd. Lokalbedövning med Emla-kräm appliceras en timme innan debridering. För en svårt sjuk eller patient i livets slutskede bör behovet av upprensning vägas mot patientens behov av vila och smärtfrihet.

Torra svarta nekroser, exempelvis på hälar, bör normalt inte avlägsnas. Ödem, rodnad eller fluktuerande vävnad runt nekrosen kan tyda på infektion. I så fall ska såret alltid rensas upp kirurgiskt och eventuell systemisk antibiotikabehandling sättas in enligt ordination och alltid i kombination med lokalbehandling med antiseptiskt förband. Svarta hälar kan indikera att patientens perifera cirkulation är nedsatt. Kontrollera ankel/armtrycksindex med hjälp av penndoppler.

Till toppen av sidan