Sugning av luftvägar

Patient ansluten till respirator

Det finns olika sugsystem för sugning av intuberade eller trakeotomerade patienter

  • öppna
  • semislutna
  • slutna system.

Öppet sugsystem

Det öppna systemet innebär att patienten kopplas ifrån respiratorslangarna och sugning sker med ventilation bortkopplad. Ny sugkateter används vid varje upprepad sugning.

Semislutet sugsystem

Med semislutet system finns en sugport som öppnas och sugkatetern förs ner genom denna. Respiratorn är ansluten med bibehållen ventilation, samtidigt som sugning genomförs. Ny sugkateter används vid varje upprepad sugning.

Slutet sugsystem

Med slutet system sitter systemet inkopplat mellan endotrakealtub och respiratorslangar hela tiden. När sugning genomförs, förs sugkatetern ner i endotrakealtub eller trakealkanyl med bibehållen ventilation, och sugning genomförs. Sugsystemet byts enligt leverantörens rekommendationer.

Det kan vara en fördel att använda slutna system för patienter som har hög PEEP-nivå och/eller hög oxygentillförsel via respiratorn. Dock kan systemet medföra sämre utbyte av sekretmängd, varför sugningen kan behöva upprepas. Det finns ingen evidens för att slutet sugsystem minskar frekvens av ventilatorassocierad pneumoni (VAP).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan