Nutrition, parenteral

Infusionshastighet och upptrappning

Infusionshastighet

Individanpassa infusionshastigheten för att undvika överdoseringssymtom. Om för stor mängd energigivande näringsämnen ges för fort kan det leda till illamående och olustkänsla, men även allvarligare symtom kan uppstå. Läs mer under "Komplikationer". Infusionshastigheten bör relateras till både kväveinnehållet, osmolaliteten och till vätskemängden i produkten.

Maximal infusionshastighet varierar mellan olika näringslösningar:

  • För perifer infart är maximal infusionshatighet cirka 3,0-3,7 mL/kg/timme.
  • För central infart cirka 1,5-2,0 mL/kg/timme.

Se vidare i FASS.

Tänk på att risken för komplikationer i perifera kärl ökar ju längre exponeringstiden är. Sträva efter att öka infusionshastigheten efter upptrappning om näring ges i perifer infart.

Upptrappning

Patienter som täcker cirka 50% av sitt energiintag per os och/eller via enteral nutrition kan oftast starta sin parenterala nutritionsbehandling utan upptrappning.

PN utgör 75% eller mer av energiintaget

Starta första dygnet med cirka 15-20 kcal/kg kroppsvikt/dygn. Ge nästa dygn planerad mängd PN. Pump rekommenderas.

Undernäring

Det är högre risk för överdosering av PN vid undernäring eller om patienten varit utsatt för långvarig svält eller fasta. Starta första dygnet med 15-20 kcal/kg kroppsvikt/dygn. Vid allvarlig undernäring (BMI <14 kg/ m2), överväg ännu försiktigare start: 5-10 kcal/kg kroppsvikt/dygn. Trappa successivt upp energinivån under 1-10 dygn till planerad mängd PN. Pump rekommenderas.

Kritiskt sjuk patient med metabol stress

Hos en kritiskt sjuk patient med metabol stress såsom feber, sepsis, trauma eller stor kirurgi kan energiutgifterna vara ökade, men kroppen har svårare att tillgodogöra sig näringen. Börja alltid med låg dos ca: 15-20 kcal/kg/dygn. Ju mer metabolt stressad patient desto lägre dos, för att efterhand försiktigt trappa upp dosen när tillståndet förbättras.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan