Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop - Översikt

ENDOSKOP, RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV VÄRMEKÄNSLIGA ENDOSKOP

Sedan den första undersökningen med flexibelt gastroskop utfördes 1954 har endoskopin utvecklats. Instrumenten har förbättrats och numer används vanligen videoendoskop vid undersökningar och behandlingar. Med endoskopiskt ultraljud kan även omgivande organ undersökas. Från att ha varit en rent diagnostisk teknik ökar andelen terapeutiska skopier successivt.

Användningen av engångsprodukter ökar och kommer möjligen omfatta endoskopen i framtiden. Rengöring och desinfektion av flergångsinstrument måste vara effektiv samtidigt som den är skonsam mot instrument. En obligatoriska manuell rengöringsprocess ska följas av en repeterbar och validerad maskinell process.

Vid endoskopisk undersökning ska basala hygienrutiner tillämpas.

Ansvar och utbildning

Ansvar

Vårdgivaren är ansvarig för att de medicintekniska produkterna som används i sjukvården är ändamålsenliga och säkra. Verksamhetschefen är ansvarig för kvalitet och patientsäkerhet genom att ta fram, dokumentera och fastställa rutiner för säker användning av medicintekniska produkter. Arbetsgivare är skyldig att informera om smittrisker samt att tillhandahålla föreskriven/aktuell skyddsutrustning och säkra produkter.

Verksamhetschefen ansvarar för att

  • säkra och ändamålsenliga produkter används
  • personalen får adekvat utbildning som vid behov årligen upprepas
  • det finns skriftliga instruktioner för alla moment i samband med omhändertagandet och iordningställandet av instrumenten
  • rutiner och skyddsföreskrifter är utformade så att personalen inte utsätts för risk för smitta eller exponeras för skadliga ämnen
  • utrustningen underhålls regelbundet och tas ur bruk när den inte längre får användas.

Den anställde är skyldig att följa arbetsgivarens instruktioner och välja lämplig skyddsutrustning utifrån arbetsuppgiftens art.

Utbildning

Personal ska ha grundläggande teoretisk och praktisk utbildning samt fortlöpande erhålla vidareutbildning/repetition avseende användning, omhändertagande, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop och dess tillbehör. Årlig genomgång av utbildningsbehov ska göras.

Till toppen av sidan