Endoskop, med eller utan kanaler, ska genomgå en manuell rengöring och därefter en maskinell rengöring och desinfektion i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop. Samma process ska utföras även då endoskopskydd använts.

Endoskop ska hanteras varsamt för att undvika skador. Förvaring och hantering ska ske så att renhetsgrad bibehålls fram till användning. Endoskop och tillbehör som kommer i beröring med intakta slemhinnor, ska vid användning vara minst höggradigt rena (high level disinfection).

Engångstillbehör rekommenderas i första hand och följande utrustning ska vara steril:

  • Tillbehör som penetrerar hud och slemhinna.
  • Tillbehör som används vid cystoskopi och bronkoskopi.
  • Tillbehör, inklusive vattnet, som används vid endoskopisk retrograd kolangio pankreatikografi (ERCP).

Manuell kemisk desinfektion

Manuell kemisk desinfektion av endoskop är omöjlig att validera och avråds från ur såväl arbetsmiljö- som kvalitetsaspekter.

Förvaring och transport av endoskop och tillbehör

Endoskop förvaras i tork- och förvaringsskåp med filtrerad tilluft. En rengöringsrutin av tork- och förvaringsskåp ska finnas.

Endoskop som förvaras i ett förvaringsskåp utan kontrollerad miljö har högre risk för biofilmbildning och kontaminering från omgivning. Denna förvaring kräver fler åtgärder och arbetsmoment. Endoskop som förvaras i skåp utan kontrollerad miljö ska genomspolas med U-sprit 70% före förvaring så att kvarstående vatten avlägsnas. Inför användning ska endoskopet genomspolas och avtorkas med U-sprit 70%. Endoskop som används sällan (mindre än en gång/vecka) ska genomgå en rengörings- och desinfektionsprocess innan användning. En rengöringsrutin av förvaringsskåpet ska finnas.

  • Transport av endoskop ska ske skyddat i behållare av flergångsmaterial eller engångsmaterial. Behållare av flergångsmaterial ska kunna rengöras och desinfekteras i diskdesinfektor.
  • Rena endoskop ska transporteras så att renhetsgraden bibehålls och det ska framgå på transportbehållaren att endoskopet är rent.
  • Behållare som använts vid transport av orent endoskop ska rengöras och desinfekteras i diskdesinfektor efter varje användning. Det ska framgå på transportbehållaren att endoskopet är orent.
  • Tillbehör såsom knappar, adaptrar och ventiler ska förvaras så att renhetsgraden bibehålls. Sterila engångs- och flergångstillbehör ska förvaras i sterilförråd.
Till toppen av sidan