Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Blodburen smitta, herpesinfektioner, skabb, tuberkulos

Blodburen smitta (hepatit B, hepatit C, hiv), se Vårdhandbokens texter om stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal samt texterna om blodburen smitta.

Herpesinfektioner (bland annat bältros, vattkoppor, CMV), se Vårdhandbokens texter om herpesinfektioner.

Skabb, se Vårdhandbokens texter om skabb.

Tuberkulos, se Vårdhandbokens texter om tuberkulos.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan