Smittämne och sjukdom

Calicivirussjukdomen kallas ofta i dagligt tal för vinterkräksjukan. I gruppen calicivirus ingår noro- och sapovirus, som båda orsakar magsjuka hos människa. De ger likartade symtom: hastigt påkommen kräkning och/eller diarré, ofta kombinerat med magont och feber. Symtomen varar i något till några dygn. Ofta drabbas både personal och patienter. Sjukdomen förekommer vanligast under vinterhalvåret från november till april men utbrott kan även ses under övriga året [1]. Läs mer i Vårdhandbokens texter om infektioner i magtarmkanalen.

Smittvägar

Sjukdomen är mycket smittsam. Det behövs endast en liten smittdos för att ge upphov till sjukdom. Inkubationstiden är kort, 12-48 timmar. Den smittar genom kontaktsmitta via förorenade händer, ytor och föremål. Den smittar även genom droppsmitta, framför allt i samband med kräkningar, och genom förorenade livsmedel [1].

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Vid misstanke om utbrott på enheten, se lokala anvisningar.

Här finns regionala tillägg

Personal med calicivirus

  • Personal med symtom ska omedelbart lämna arbetsplatsen [1].
  • Personal som har varit sjuk ska avstängas från arbetet i 24-72 timmar efter symtomfrihet enligt lokala anvisningar [1].
  • Personal ska ha varit symtomfria i minst 48 timmar innan de får hantera oförpackade livsmedel [1].

Patient med calicivirus

  • Patient med symtom ska vårdas på enkelrum med egen toalett och stängd dörr.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan