Smittämne och sjukdom

Akut påkommen diarré kan ha flera olika orsaker och behöver inte nödvändigtvis bero på något smittämne. Akut diarré kan orsakas av bakterier (till exempel salmonella, shigella, campylobakter, clostridium difficile, EHEC) eller virus (till exempel calici, adeno, rota). Vid misstanke om smittsam diarré ska provtagning övervägas. Om diarrén kvarstår under längre tid bör den utredas [3]. Vissa av dessa smittämnen (salmonella, shigella, EHEC) är allmänfarliga och smittspårningspliktiga enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168, HSLF-FS 2015:10). Det finns enligt smittskyddslagen särskilda förhållningsregler för smittade personer med så kallade riskyrken till exempel personer som yrkesmässigt hanterar oförpackade livsmedel, arbetar med spädbarn eller vårdar personer med kraftiga nedsatt immunförsvar [4]. Läs mer i Vårdhandbokens texter om infektioner i magtarmkanalen.

Smittvägar

Smittspridning sker som övriga tarmsmittor via direkt och indirekt kontaktsmitta med smittade personer, förorenade ytor eller via förorenade livsmedel eller vatten. En person med diarré är betydligt mer smittsam än en person utan diarrésymtom.

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Personal med diarrésjukdomar

  • Personal med pågående diarré ska inte arbeta [3].
  • Personal med asymtomatiskt bärarskap av salmonella och EHEC kan oftast arbeta med anpassade arbetsuppgifter [4].
  • Personer med riskyrken ska, vid bärarskap av salmonella, shigella och EHEC, om möjligt omplaceras eller i annat fall avstängas med smittbärarpenning. Till denna grupp räknas personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel och personer som yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med gravt nedsatt immunförsvar [4].
  • Beslut om återgång till ordinarie arbete för personal med riskyrke ska tas av behandlande läkare. Smittfrihet bör konstateras genom ett eller flera negativa avföringsprov, se smittskyddsblad för respektive smittämne [4].
  • För personal som arbetar med livsmedelsproduktion finns ofta särskilda föreskrifter om rutinprovtagning efter utlandsvistelse [4,5].
Till toppen av sidan