Smittämne och sjukdom

Mässling är en virussjukdom, som är mycket smittsam. Den förekommer nuförtiden sällan i Sverige tack vare bra vaccinationstäckning. Däremot är den vanlig i länder med låg vaccinationstäckning som södra och östra delarna av Europa, Afrika och Asien. Insjuknandet är snabbt med hög feber, tilltagande besvärlig torrhosta, huvudvärk och ögoninflammation. Efter någon dag uppträder utslag. Inkubationstiden är 7-18 dygn, oftast 10-12 dygn [2]. Mässling är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168, HSLF-FS 2015:10).

Smittvägar

Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Den sprids som dropp- och luftburen smitta.

Vaccination

Det finns ett effektivt vaccin mot mässling som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982.

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Vårdpersonal bör vara immuna (vaccinerade eller genomgången sjukdom) [2]. Icke immun personal bör erbjudas vaccination. Då vaccinet innehåller levande virus, ska inte vaccinationen ges under pågående graviditet. Vid tveksamheter om immunitet kan blodprov för kontroll av antikroppar tas.

Personal med mässling

  • Personal med mässling ska inte vara i arbete. Rådgör med vårdhygienisk enhet eller infektionsklinik innan återgång till arbete.

Patient med mässling

  • Patient med mässling ska vårdas i enkelrum med luftsluss och reglerad ventilation [3].
  • Personal med tveksam immunitet ska inte vårda patient med mässling.
  • Om icke-immun personal har vårdat smittsam patient kan avstängning bli aktuell. Kontakta infektionsklinik eller vårdhygienisk enhet.
  • Personal med fullgod immunitet ska använda andningsskydd FFP3.
Till toppen av sidan