Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Stafylokockinfektioner (Staphylococcus aureus) inklusive MRSA

Smittämne och sjukdom

Omkring 50% av den vuxna friska befolkningen är tidvis bärare av den gula stafylokocken (Staphylococcus aureus), vanligtvis i näsa. Oftast rör det sig om ett tillfälligt (så kallat intermittent) bärarskap, men cirka 20% är ständiga bärare i näsan. För friska människor är detta sällan ett problem men i samband med till exempel operationer ökar risken för infektion.

Den gula stafylokocken kan ge infektioner i de flesta vävnader. Risken för smitta är störst om en person har skadad hud, till exempel sår eller eksem.

Utanför Norden är resistenta stammar, MRSA (meticillinresistenta staphylococcus aureus), vanliga inom vården men även i samhället. Även inom Norden ökar dessa problem. MRSA-stammar är oftast inte mer be­nägna att ge upphov till infektioner än andra stammar, men kräver behandling med andra typer av antibiotika varför det är viktigt att begränsa deras spridning [2]. MRSA är allmänfarlig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168, HSLF-FS 2015:10).

Smittvägar

Smitta sker genom direkt och indirekt kontaktsmitta. Om en person har eksem eller infekterade sår ökar risken för smitta betydligt.

Praktiska råd för att förebygga smittspridning

Personal med sår eller eksem på händer och underarmar ska rådgöra med sin arbetsledare.

Personal med stafylokockinfektion

  • Personal med infekterade sår på fingrar (inklusive nagelband), händer eller hud får inte delta i vårdarbete med patientkontakt eller i arbete med oförpackade livsmedel [3,5].

Speciella regler för MRSA

  • Personal som vårdats i slutenvården, varit i arbete på vårdinrättning utomlands eller på vårdinrättning i Sverige med pågående utbrott ska kontrollodlas för MRSA [2]. Se lokala anvisningar.

Se vidare i lokala anvisningar och i Vårdhandbokens texter om multiresistenta bakterier.

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan