Desinfektion av ytor

DESINFEKTION

Desinfektionsmedel inaktiveras av smuts det vill säga organiskt material och desinfektionsmedlet kan även skydda mikroorganismerna genom att de blir inkapslade. Därför bör det desinfektionsmedel som används till ytor även ha en god rengörande effekt. Ett lämpligt medel är isopropanol cirka 45 volymprocent innehållande tensid. Det ska ha effekt mot både bakterier och virus, och tidigare nämnda europeiska standarder är väl lämpade för att prova aktiviteten. Observera dock att många alkoholbaserade desinfektionsmedel inte har tillräckligt bra effekt för att fullt ut klara provning enligt SS-EN 14476:2013, där även aktivitet mot icke-höljeförsedda virus som norovirus och poliovirus undersöks. Dessa är relativt svåra att avdöda med alkoholbaserade desinfektionsmedel till skillnad från höljeförsedda virus, till exempel hepatit B- och C-virus och hiv, som är lättare att avdöda. Man kan räkna med att medel som klarar standardiserade provningar mot bakterier även avdödar höljeförsedda virus, och sådana medel duger i de flesta fall bra för rutinmässig ytdesinfektion. Medlen får inte vara korrosiva, det vill säga får inte påverka ytmaterialet.

Desinfektionsmedel får inte bara hällas eller sprejas över en yta. Patientnära till synes relativt rena ytor på mottagningar och vårdavdelningar, till exempel sängbord, instrument- och operationsbord på operationsavdelningar, bänkar på laboratorier, och så vidare torkas av med alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande effekt.

Desinfektion av rena ytor

Ytor som är helt rena kan desinfekteras med 70% etanol utan tensid, exempelvis ytor som redan är rengjorda och torra, vilket kan gälla instrument- och operationsbord på operationsavdelning eller ytor i renrumsmiljö som ser rena ut.

Punktdesinfektion av mindre ytor

Använd handskar.

Små mängder spill av blod eller annat organiskt material torkas upp och desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid som både har rengörande och desinfekterande effekt. Ett lämpligt medel är isopropanol cirka 45 volymprocent innehållande tensid. Bearbeta ytan mekaniskt. Inverkningstiden är tills medlet har torkat in och den skall vara minst 1 minut för alkoholbaserade medel.

Punktdesinfektion av större ytor

Använd handskar.

Förorening av blod eller andra kroppsvätskor i större mängder torkas först upp med absorberande material. Därefter används desinfektionsmedel på den rengjorda ytan. Inverkningstiden efter mekanisk bearbetning är den som tillverkaren anger.

Till toppen av sidan