Utskrivet 2018-10-18

Till navigering

Alla ämnen (A-Ö)

Afasi, dysartri, dysfagi - vård och bemötande

Analinkontinens - vård och behandling

Andningsvård

Arbetsteknik och förflyttningskunskap

Artärkateter

Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Avfall, farligt

Avvikelse- och riskhantering

Basala hygienrutiner och klädregler

Basic hygiene routines and dress code for health and social care staff

Bedömning enligt ABCDE

Bedömning enligt NEWS

Bemötande av personer med funktionsnedsättning

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Bemötande i vård och omsorg, HBTQ-perspektiv

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Benamputation, vård och behandling

Benmärgspunktion

Biobanker

Biopsier

Blodburen smitta

Blodprov, kapillär provtagning

Blodprov, venös provtagning

Blodtrycksmätning, manuell

Blåsövervakning vid sjukhusvård

Bröstmjölkshantering

Central venkateter

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Delegering och ansvar

Desinfektion

Desinfektionsapparatur

Dialys, hemodialys

Dialys, peritonealdialys

Dokumentation

Donation av organ och vävnader för transplantation

Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

EKG

Endoskop, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop

Fallprevention

Förstoppning

Herpesinfektioner, vård och behandling

Hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar

Hjärt-lungräddning

Hot och våld inom vården

Huddesinfektion

Hörselnedsättning och rehabilitering

Identifikation

Infektioner i magtarmkanalen

Infektionskänsliga patienter

Injektioner

Kateterisering av urinblåsa

Kontaktlinser

Koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering

Lavemang

Ledpunktion

Legionella, förebyggande åtgärder

Livsmedelshygien

Lumbalpunktion

Lymfödem, vård och behandling

Läkemedelshantering

Löss

Magsköljning vid akut förgiftning

Makroskopisk hematuri, vård och behandling

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter för transfusion, infusion och injektion

Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet

Medicintekniska produkter, sterilisering

Multiresistenta bakterier

Munhälsa

Märkning av in- och utfartsvägar

Nasofarynxodling

Nefrostomi

Nutrition

Nutrition, enteral

Nutrition, parenteral

Obduktion, rutiner och beslut

Operationssjukvård

Orörlighet, komplikationer

Oxygenbehandling

Patientens personliga hygien

Patientens rättsliga ställning

Perifer venkateter

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

PICC-line

Pleuratappning

Pulspalpation, pulsmätning

Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Sekretess

Skabb

Smitta och smittspridning

Smärtskattning av akut och postoperativ smärta

Sonder, inläggning och skötsel

Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal

Stomi

Städning, rengöring

Subkutan kvarliggande kateter

Subkutan venport

Sugning av luftvägar

Suturer och suturtagning

Sårbehandling

Sängen, vårdbädden

Sänggrindar

Teamarbete och kommunikation

Telefonrådgivning - ett personcentrerat vårdmöte

Temperaturmätning

Thoraxdränage

Trakeostomi

Transfusion av blodkomponenter

Trycksår

Tuberkulos

Tvätthantering

Urininkontinens

Vård i livets slutskede och dödsfall

Vårdsamverkan

Värdesaker, tillhörigheter

Ögondroppar, ögonsalva

Ögoninstrument, rengöring och desinfektion

Ögonproteser

Öronspolning vid vaxpropp