Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd]

Referenser

  1. Werner M, Leden I. Smärta och smärtbehandling. 2:a [rev.] uppl. Stockholm: Liber; 2010.
  2. Lundberg D, Bodelsson M, Roth B, Werner M. Anestesiologi. 3:e [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011.
  3. Rudin Å, Brantberg A-L, Eldh E, Sjölund K-F. Riktlinjer för postoperativ smärtbehandling: revidering oktober 2010: Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI); 2011. Hämtad från: http://sfai.se/riktlinjer/postoperativ-smartlindring
  4. Ransjö U, Åneman C. Smittspridning och skyddsåtgärder. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
  5. Campbell JP, Plaat F, Checketts MR, Bogod D, Tighe S, Moriarty A, Koerner R. Safety guideline: skin antisepsis for central neuraxial blockade. Anaesthesia. 2014 Nov;69(11):1279-86.
  6. Sviggum. HP, Jacob. AK, Arendt, KW, Mauermann ML, Horlocker TT, Hebl, JR. Neurologic complications after chlorhexidine antisepsis for spinal anesthesia. Reg Anesth Pain Med 2012 Mar-Apr;37(2):139-44.
  7. Cheketts MR. Wash & go--but with what? Skin antiseptic solutions for central neuraxial block. Anaesthesia 2012 Aug;67(8):819-22
  8. Doan L., Piskoun, B., Rosenberg, A., Blanck T., Phillips, M., Xu, F. In Vitro Effects on Viability of Neuronal and Schwann Cells. Reg Anesth Pain Med. 2012 Mar-Apr;37(2):131-8.
  9. Ramsay MA, Savege TM, Simpson BR, Goodwin R. Controlled sedation with alphaxalone-alphadolone. Br Med J. 1974;2(5920):656-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4835444
  10. Ryggbedövning och antikoagulantia: Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI);

Regelverk

SFS 2008:355. Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet.

Läkemedelsverket. Svensk läkemedelsstandard. Förvaring, märkning, lagrings-användningstider för läkemedel.

SOSFS 2015:10. Basal hygien i vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:6).

Revideringsdatum:
2018-01-24
Manusförfattare:
Johanna Palmqvist, verksamhetsutvecklare, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Srdjan Boljanovic, överläkare, smärtsektionen, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Karin Andersson, specialistsjuksköterska, Smärtsektionen, Verksamhetsområde Anestesi/IVA, Södersjukhuset, Stockholm
Faktagranskare:
Mia Berg, smärtsjuksköterska, Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala