Utskrivet 2015-01-31

Till navigering

Lex Maria och Lex Sarah

[Avvikelse- och riskhantering]

Lex Maria

En Lex Maria-anmälan ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom. Sedan år 2006 ska en anmälan också göras om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord. Lex Maria finns reglerat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28).

Anmälan görs av anmälningsansvarig, det vill säga befattningshavare som vårdgivare utsett att svara för anmälningsskyldigheten enligt Lex Maria. Tillsammans med Lex Maria-anmälan ska en intern utredning innehållande händelseförlopp, omedelbart vidtagna korrigerande åtgärder, identifierade orsaker till händelsen, riskbedömning det vill säga sannolikheten för att liknande händelser ska inträffa igen och tänkbara konsekvenser bifogas. Anmälan ska ha kommit in till Socialstyrelsen inom två månader från det att händelsen inträffade. Patienten ska underrättas om att en händelse som medfört allvarlig skada eller sjukdom medfört en Lex Maria-anmälan samt även beredas möjlighet att själv inlämna redogörelse för det inträffade. Anmälan skickas till Socialstyrelsen som sedan granskar och utreder och återför beslut till aktuell enhet. Ett beslut kan leda till att en verksamhet får kritik för exempelvis bristande rutiner och krav på att åtgärder genomförs och att återrapport sker. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har Socialstyrelsen även ansvar att utreda de fall där en medarbetare befaras brustit i sin yrkesutövning.

Socialstyrelsen har en viktig förebyggande uppgift i att sprida kunskap och erfarenheter av patientsäkerhetsarbetet mellan olika vårdgivare. På Socialstyrelsens hemsida finns fallstudier/analyser av inträffade händelser. Länk finns under Referenser.

Lex Sarah

Enligt Lex Sarah i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Information om skyldigheten att rapportera ska ges till de som omfattas av skyldigheten. Det ska också finnas rutiner för anmälan enligt Lex Sarah. Då ett missförhållande eller risk för ett missförhållande upptäcks ska detta utredas, dokumenteras, avhjälpas och undanröjas. Om utredningen visar att det var ett allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt missförhållande ska den som bedriver verksamheten anmäla det till Socialstyrelsen.

Revideringsdatum:
2013-04-09
Manusförfattare:

Annica Öhrn, centrumchef, Landstinget i Östergötland

Faktagranskare:

Dag Ström, patientsäkerhetsstrateg och barnläkare med flerårig lednings- och chefläkarerfarenhet

Dela information

Dela |