Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Lex Maria och Lex Sarah

[Avvikelse- och riskhantering]

Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektion för vård och omsorg (IVO), som tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Därmed är det IVO som handlägger anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah sedan den 1 juni 2013. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt lex Maria (SOSFS 2005:28).

Lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom (SOSFS 2005:28 4 kap. 1§, SOSFS 2010:659 2 kap. 5 §). Sedan år 2006 ska en anmälan också göras om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord. Anmälan ska vara IVO tillhanda snarast efter inträffad händelse.

Definition

Med vårdskada avses enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Allvarlig vårdskada innebär att patienten fått bestående skada eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Anmälningsansvarig

Anmälan görs av anmälningsansvarig, det vill säga befattningshavare som vårdgivare utsett att svara för anmälningsskyldigheten enligt lex Maria.

Rutin vid anmälan enligt lex Maria

Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om vårdskadan är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla den till IVO.

Personalen ska snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada. Information om patientens tillstånd kan ges till närstående om det inte föreligger hinder för detta enligt offentlighets-och sekretesslagen eller patientsäkerhetslagen. Vid beslut om anmälan enligt lex Maria ska patient/närstående ges möjlighet att i anslutning till anmälan beskriva sin upplevelse av händelsen.

Uppgift om vårdskada ska antecknas i patientjournal och rapporteras i verksamhetens avvikelsesystem. Patient eller närstående ska underrättas om att en lex Maria-anmälan ska göras.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid innehålla en intern utredning som ska innefatta

  • händelseförloppet,
  • omedelbart vidtagna korrigerande åtgärder,
  • identifierade orsaker till händelsen,
  • riskbedömning, det vill säga sannolikheten för att liknande händelser ska inträffa igen och tänkbara konsekvenser,
  • händelser av liknande art som tidigare har inträffat i verksamheten, och
  • riskförebyggande åtgärder som vidtagits med utgångspunkt från riskbedömningen.

Anmälan ska ha kommit in till IVO inom två månader från det att händelsen inträffade (SOSFS 2013:3). Då synnerligt allvarliga händelser inträffat skall anmälan göra omedelbart.

Anmälan skickas till IVO som säkerställer att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Beslutet som återförs till berörd enhet kan leda till att en verksamhet får kritik för exempelvis bristande rutiner och krav på att åtgärder genomförs och att återrapport sker.

IVO har en viktig förebyggande uppgift i att sprida kunskap och erfarenheter av patientsäkerhetsarbetet mellan olika vårdgivare.

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har IVO även ansvar att utreda de fall där en medarbetare befaras brustit i sin yrkesutövning.

Lex Sarah

Om ett missförhållande är allvarligt eller risk för ett allvarligt missförhållande inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska verksamhetsansvarig anmäla det till IVO.

Den enskilde som berörs bör alltid underrättas om ett missförhållande som har inträffat.

Anmälningsansvarig

Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Rutin vid anmälan enligt lex Sarah

Skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden ska gälla för den som är anställd, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande under utbildning och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program.
Information om skyldigheten att rapportera ska ges till de som omfattas av skyldigheten.

En anmälan enligt lex Sarah ska alltid innehålla intern utredning innehållande händelseförlopp, omedelbart vidtagna korrigerande åtgärder, identifierade orsaker till händelsen, riskbedömning det vill säga sannolikheten för att liknande händelser ska inträffa igen och tänkbara konsekvenser bifogas.
Om utredningen visar att det var ett allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt missförhållande ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till IVO.

Vad som ska rapporteras

Med missförhållanden, som ska rapporteras enligt 14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS, ska avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Med en påtaglig risk för ett missförhållande, som också ska rapporteras, ska avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande.

Revideringsdatum:
2016-07-01
Reviderad av:
Gunilla Karlsson, vårdutvecklare, Anestesikliniken, Region Kronoberg, Växjö
Manusförfattare:
Annica Öhrn, centrumchef, Landstinget i Östergötland
Faktagranskare:
Eva Ohlin, fil. mag., patientsäkerhetssamordnare, Division Kirurgi, Skånevård Kryh, Region Skåne