Utskrivet 2018-10-18

Till navigering

Översikt

[Bedömning enligt NEWS]

NEWS (National Early Warning Score) används för att bedöma den vuxna patientens (≥16 år) vitala funktioner såsom andning, cirkulation och medvetande. NEWS har utarbetats i Storbritannien [1, 2]. Det är ett validerat instrument för bedömning av vitala parametrar som gör det möjligt att tidigt identifiera kritisk sjukdom. De vitala parametrarna består av

 • andningsfrekvens
 • syremättnad
 • temperatur
 • systoliskt blodtryck
 • hjärtfrekvens (om patienten inte är telemetriövervakad ska pulsfrekvensen användas)
 • medvetandegrad.

Vid jämförelse mellan olika bedömningsinstrument för att identifiera kritisk sjukdom var NEWS det som bäst identifierade patienter i behov av intensivvård  samt mortalitet inom 24 timmar [3] NEWS är vetenskapligt översatt till svenska och testat för att kunna implementeras i svensk sjukvård [4].

Användning av NEWS

NEWS är validerad för patienter ≥16 år. Alla patienter inom den somatiska slutenvården för vuxna bör bedömas enligt NEWS. Parametrarna som bedöms i NEWS är andningsfrekvens, syremättnad, temperatur, systoliskt blodtryck, hjärtfrekvens, medvetandegrad och tillförd syrgas [2]. NEWS-bedömning utförs av sjuksköterska, undersköterska eller läkare.

Första NEWS- bedömningen sker:

 • På akutmottagning.
 • Vid ankomst till vårdavdelning, om patienten ej kommer via akutmottagning.

NEWS kan även användas i primärvård eller prehospitalt men detta saknar i nuläget vetenskaplig utvärdering.

Fördelar med tidig bedömning

Det finns kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar som får suboptimal vård och därmed riskerar att försämras och avlida oväntat. Avgörande  är att deras tillstånd identifieras i ett tidigt skede så att adekvat behandling kan påbörjas. Bedömning enligt NEWS underlättar för att tidiga åtgärder kan sättas in och därmed kan risken för ytterligare försämring och död minska [2].

Om tecken till försämring upptäcks tidigt ökar möjligheterna att kunna vända sjukdomsförloppet innan tillståndet blivit kritiskt [5, 6]. Det finns studier som talar för att det finns en fördel med tidigt insatt behandling [5, 7, 8]. Ett tydligt exempel är sepsis där en studie påvisade ökning av dödligheten med 8 procent för varje timme som tillståndet förlöpte utan att patienten fick antibiotika [9].

Ytterligare ett exempel på fördelar med tidigt insatt behandling är de patienter som drabbas av hjärtstopp på sjukhus. Redan på 90-talet påvisades att merparten av hjärtstoppen som inträffade på sjukhus föregicks av avvikande vitala parametrar, såsom hjärtfrekvens, andningsfrekvens och medvetandegrad upp till 8 timmar före de inträffade [10]. Vid en senare genomgång av hjärtstopp på sjukhus har det framkommit att avvikande vitala parametrar kan uppvisas upp till 12 timmar före ett hjärtstopp inträffar [11]. Tidig identifiering av dessa patienter kan leda till åtgärder som förhindrar flertalet av dessa hjärtstopp [5, 12, 13, 14, 15, 16].

Undantag från NEWS-bedömning

Det finns situationer då patienter inte bör bedömas enligt NEWS:

 • Vid vård i livets slutskede
 • Pågående intensivvård, operation samt postoperativ övervakning på uppvakningsavdelning
 • Gravida kvinnor.

Vård i livets slutskede

Efter ett beslut om vård i livets slutskede finns inte längre några medicinska insatser som kan leda till ett tillfrisknande. Därför har syftet med NEWS-bedömning upphört och vården ska inriktas på palliativ vård. Dessa patienter bör alltså inte bedömas enligt NEWS men i syfte att symtomlindra kan enstaka parametrar bedömas vid behov.

Intensivvårds- eller uppvakningsavdelning

NEWS är inte validerat för att användas på intensivvårds- eller uppvakningsavdelningar.  Motiveringen till detta är att intensivvårdspatienter och uppvakningspatienter kan ha avvikande vitala parametrar i efterförloppet. Dessa avvikande vitala parametrar kan  vara en normal del i patientens återhämtningsfas och således inte en progredierande kritisk sjukdom. Däremot bör NEWS bedömas innan patienten lämnar dessa avdelningar.

Även vissa anestesiologiska metoder kan ge upphov till avvikande vitalparametrar utan att de signalerar kritisk sjukdom. Ett tydligt exempel att en patient som fått epiduralbedövning (EDA) postoperativt ofta har ett lägre blodtryck än normalt som en direkt effekt av epiduralbedövningen. Detta är då en förväntad avvikelse i den vitala parametern blodtryck vilket bör bedömas av ansvarig anestesiolog som har möjlighet att ordinera avsteg från NEWS ordinarie övervakningsfrekvens, eventuella åtgärder samt rekommendera en lämplig övervakningsfrekvens innan patienten lämnar uppvakningsavdelningen.

viktigt.gif

NEWS bör alltid bedömas innan patienten lämnar intensivvårds – eller uppvakningsavdelningen. Patienter bör inte lämna dessa avdelningar om NEWS ≥5 poäng eller 3 poäng på en enskild parameter utan att en specifik åtgärdsplan upprättats.

Gravida kvinnor

NEWS är inte validerat för gravida kvinnor som istället bör bedömas enligt en obstetrisk bedömningsskala. Hos en gravid skiljer sig  fysiologi och patofysiologiska mekanismer delvis åt från personer som inte är gravida [2].

Revideringsdatum:
2017-11-20
Manusförfattare:
Martin Spångfors, intensivvårdssjuksköterska,VO Anestesi, OP, IVA Centralsjukhuset Kristianstad , doktorand vid Medicinska fakulteten Lunds universitet
Faktagranskare:
Andreas Hvarfner, Överläkare, Med Dr, Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Therese Djärv, docent, specialistläkare i internmedicin och akutsjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm