Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Relaterad information

[Bemötande i vård och omsorg, värdegrund]

SOSFS 2012:3. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Stockholm: Socialstyrelsen.

Svensk sjuksköterskeförening. ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. 2014. 

Svensk sjuksköterskeförening. Värdegrund för omvårdnad. 2016.

Värdigt liv i äldreomsorgen : regeringens proposition 2009/2010:116. Stockholm: Riksdagen; 2010.

Värdighetsutredningen. Värdigt liv i äldreomsorgen: betänkande (SOU 2008:51). Stockholm: Fritze; 2008.

Äldreomsorgens nationella värdegrund: ett vägledningsmaterial. Stockholm: Socialstyrelsen; 2012.

Revideringsdatum:
2018-04-24
Manusförfattare:
Åsa Hörnsten, professor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
Camilla Udo, fil.dr Hälsovetenskap, lektor i socialt arbete , Högskolan Dalarna, Falun
Samordning av bemötandetexter utifrån olika perspektiv, Åsa Hörnsten och Camilla Udo
Faktagranskare:
Katarina Hjelm, professor, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Uppsala Universitet