Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

CDK, omläggning och användning

[Dialys, hemodialys]

Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas.

Omläggning av insticksställe

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Det är viktigt med noggrann aseptik vid omläggning av CDK (central dialyskateter).

Inspektion av insticksställe (exit site) ska ske inför varje dialysbehandling eller dagligen om patienten är inlagd på vårdavdelning. Tecken på infektion är rodnad, smärta, blödning, vätskande exit och klåda. Rapportera ovanstående iakttagelser till behandlingsansvarig läkare.

Omläggning sker var 5:e-7:e dag under förutsättning att högpermeabelt förband som är transparent används och att insticksstället är torrt och retningsfritt. Annars ska omläggning ske oftare.

Desinfektera insticksstället och huden runtomkring flödigt med klorhexidinsprit 5 mg/mL. Invänta inverkningstiden, det vill säga den tid det tar för medlet att torka in, täck därefter exit site med transparent förband. Dokumentera datum för omläggning och eventuella avvikelser i patientens journal.

Användning

viktigt.gif

Katetern är avsedd för dialysbehandling. Undantag kan göras efter läkarordination. Beslutet ska dokumenteras i patientens journal.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar angående provtagning, infusioner och injektioner.

basala_hygienrutiner.gif

Tillämpa basala hygienrutiner

Vid all användning av CDK ska man arbeta aseptiskt.

  • Innan CDK:n används ska läkemedlet som förhindrar koagulation (så kallat lås) i katetern avlägsnas.
  • Katetern får aldrig lämnas öppen. Till varje skänkel måste alltid anslutas antingen stoppkork, luer-lock spruta eller dialysslangar.
  • Direkt efter avslutad behandling ska katetern spolas igenom ordentligt med Natriumklorid. Inga blodrester får finnas i katetern.
  • Katetern ska mellan behandlingarna vara fylld med medel som förhindrar koagulation.
  • Innan katetern försluts med stoppkorkar ska utsidan av skänklarna rengöras med Natriumklorid för att få bort eventuella blodrester och därefter med av tillverkaren rekommenderat desinfektionsmedel, vanligen klorhexidinsprit, som får torka.
  • Märkning av CDK:n ska göras, där typ av läkemedel som används som lås, mängd samt datum och signatur anges.
  • När CDK:n inte används är det lämpligt att täcka förgreningen med exempelvis en tubgasstrumpa.

Patientinformation

Om patienten skrivs ut till hemmet och har kvar sin CDK är det viktigt att hen får information om vad som ska observeras och vilka åtgärder som ska vidtas vid eventuella komplikationer. Patienten bör få med sig stoppkorkar och kompresser samt telefonnummer vart hen kan vända sig vid eventuella problem. Informera patienten hur hen kan plasta in CDK och tubgasstrumpan vid duschning.

Revideringsdatum:
2017-12-19
Reviderad av:
Ulla Holm, utbildningssjuksköterska, Njurmedicinska kliniken, M89 dialysen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Manusförfattare:
Lotta Lindblad, utbildningsansvarig sjuksköterska, Dialysavdelningen, Skånes universitetssjukhus, Lund
Faktagranskare:
Ann-Cathrine Johansson, överläkare, Njurmedicinska enheten, Skånes universitetssjukhus, Malmö