Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Dialys, hemodialys]

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Ahlmen J, Weiss L. Vårdrelaterade infektioner vid dialys. I: Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.

Aurell M, Samuelsson O. Njurmedicin. 4. [omarb.] uppl. Stockholm: Liber; 2014.

Clyne N, Rippe B, redaktörer. Njursjukdom: teori och klinik. Lund: Studentlitteratur; 2015.

Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS. Handbook of dialysis. 4. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.

Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections, 2011. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention, CDC; 2011.

Njurdagboken - en sida för dig som har njursvikt. Njurförbundet.

Nyberg G, Jönsson A, red. Njursjukvård. Lund: Studentlitteratur; 2004.

Regelverk

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet.

Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården. I: Svensk läkemedelsstandard. Uppsala: Läkemedelsverket; [läst december 2017].

SOSFS 2000:1. Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattningar HSLF-FS 2016:88, HSLF-FS 2015:11, SOSFS 2012:9, SOSFS 2009:14, SOSFS 2008:29, SOSFS 2006:24, SOSFS 2005:24, SOSFS 2001:17).

Revideringsdatum:
2017-12-19
Reviderad av:
Ulla Holm, utbildningssjuksköterska, Njurmedicinska kliniken, M89 dialysen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Manusförfattare:
Lotta Lindblad, utbildningsansvarig sjuksköterska, Dialysavdelningen, Skånes universitetssjukhus, Lund
Faktagranskare:
Ann-Cathrine Johansson, överläkare, Njurmedicinska enheten, Skånes universitetssjukhus, Malmö