Utskrivet 2016-09-28

Till navigering

Översikt

[Fallprevention]

Fall och dess konsekvenser i form av frakturer och andra skador utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även fall utan kroppsskada ger försämrad livskvalitet, eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen.

Fall orsakar skador såsom frakturer, hjärnskakning, skador på inre organ, sårskador och i värsta fall dödsfall. Fall bör ses som ett eventuellt symtom på sjukdom eller effekt av läkemedel till dess motsatsen är bevisad. Om patienten står på fler än tre läkemedel är det en ökad risk för fall oberoende preparat. Ju fler riskfaktorer patienten har, desto större risk för fall. Fall är vanligast i inledningsfasen av sjukhusvistelsen.

Definition - fall/fallhändelse

En händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om skada inträffar eller ej [1]. Det innebär att det inte bara är när någon snubblar eller halkar som anses som fall, utan även när någon rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol. 

Definition - fallskada

En fysisk konsekvens som uppstår vid ett fall.

Hur vanligt är det med fall?

Fallskador utgör ca 12% av vårdtillfällena och är efter hjärt- och kärlsjukdom den främsta orsaken till sjukhusvård [2]. Två tredjedelar av äldre som bor i särskilda boenden faller under ett år och ett hundratal fallskador per år rapporteras från den slutna vården. En tredjedel av personer som är 60 år och äldre faller minst en gång varje år, och efter 80 års ålder drabbas varannan person. [3]

Kan fallet leda till dödsfall?

Varje år avlider cirka 1 400 personer av fallskador i Sverige [4], vilket är tre gånger så många som omkommer till följd trafikolyckor [5]. De flesta som avlider efter en fallskada är över 65 år. Efter en höftfraktur ökar dödligheten inom ett år med 10-15% [6].

Åtgärder

Den samlade forskningen visar på att flera åtgärder bör sättas in samtidigt och bör utgå från individens behov. Evidens finns för att fallprevention ger effekt i slutenvården och i äldreomsorgen. Teambaserat, multiprofessionellt och multifaktoriell individanpassad fallprevention kan ge en 30-60% reduktion av antal fall [1]. Det är därför svårt att förslå generella åtgärder. Varje verksamhet får utöver generella riktlinjer anpassa åtgärderna utifrån egna patientgrupper och vårdformer. Både generella och individuella åtgärder måste diskuteras ingående innan de genomförs.

Revideringsdatum:
2013-03-21
Manusförfattare:

Margareta Skog, Med dr i omvårdnad, fil mag i vårdpedagogik, leg sjuksköterska. Vårdutvecklingssamordnare Huvuddivisionen, Karolinska universitetssjukhuset. VÅRDSAK geriatrik i Stockholms läns landsting. Rektor Stiftelsen Silviahemmet.

Arbetsgrupp
Birgitta Almgren, leg sjuksköt, med. dr. chefläkarenheten. Danderyds sjukhus.
Inger Rising, distriktssköterska, fil mag. chefsjuksköterska. Centrum för Vårdutveckling, Stockholms läns landsting.

Faktagranskare:

Paul Rogowski, M.Sc.Rehab., Distriktssjukgymnast, Vårdlärare – Malmö stad, f.d. projektledare (”Gång med framgång” Att förebygga fallskador hos äldre i Malmö) Malmö Forsknings- och utvecklingsenhet för äldre.