Utskrivet 2018-11-14

Till navigering

Förvaring

[Läkemedelshantering]

Läkemedelsförråd

Läkemedel ska förvaras i låst utrymme, oåtkomligt för obehöriga. Personer som arbetar eller vistas i läkemedelsrum ska enligt vårdhygieniska regler bära professionell klädsel eller annan lämplig skyddsklädsel. Läkemedelsrummet eller skåpet bör vara beläget så att arbetet kan utföras ostört och med god belysning. Det ska uppfylla kraven på god hygien och säkerhet så att förväxlingar av läkemedel inte sker. Många läkemedel är ljuskänsliga varför fönster kan behöva förses med ljusskydd. Läkemedelsvagnar ska vara låsta och förvaras betryggande då de inte används.

Förvaring sker enligt tillverkarens anvisningar i den förpackning de levererats i, originalförpackningen. Angiven hållbarhet gäller endast i originalförpackning. Läkemedlen förvaras i bokstavsordning eller i farmakologisk ordning enligt ATC-kodssystemet (se FASS). Läkemedel kan även indelas i grupper enligt följande:

 1. Läkemedel för injektion.
 2. Övriga läkemedel för invärtes bruk.
 3. Läkemedel för utvärtes bruk.
 4. Läkemedel som kräver kylskåp.

Rekvisitions-/beställningsblanketter och receptblanketter ska förvaras inlåsta när de inte är under uppsikt.

Tekniska medel får inte förvaras tillsammans med läkemedel. Patientens personligt medförda läkemedel får enligt vårdhygien inte förvaras i läkemedelsrum eller läkemedelsskåp tillsammans med vårdenhetens läkemedel.

Bassortiment och sällansortiment

Lagerhållning, samordning och information underlättas om man standardiserar sortimentet grundat på medicinsk bedömning och förbrukningsstatistik, så kallade basläkemedel. Dessa läkemedel utgör grunden i vårdenhetens läkemedelsförråd. Övriga läkemedel, sällanläkemedel, förvaras separat, gärna i ett klinikgemensamt förråd, som också kan vara en läkemedelsautomat.

Genomgång av vårdenhetens bassortiment ska ske minst en gång per år i samarbete mellan medicinskt ansvarig läkare, läkemedelsansvarig sjuksköterska och eventuellt en farmaceut.

Passagesystem

Utlämnande av nycklar, nyckelkort eller koder ska ske med stor restriktivitet och finnas beskrivet i en lokal rutin.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Lokala anvisningar för utlämnande av nycklar, nyckelkort eller koder.

Symbol_mapp.jpg

Läkemedel utanför låst förråd

Om det är förenligt med en säker hantering, får läkemedel som måste vara lätt tillgängliga förvaras utanför låst förråd. Dessa läkemedel ska finnas listade på en fastställd förteckning.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar med förteckning över läkemedel utanför låst förråd.

Symbol_mapp.jpg

Hållbarhetskontroller

Läkemedel på vårdenhet ska kontrolleras regelbundet och minst 2 gånger per år enligt Svensk läkemedelsstandard. Kontrollfrekvensen bestäms av vårdgivaren eller vårdenheten och ska vara fastställd. Hållbarhetskontroller en gång per kvartal eller en gång per månad bör övervägas. Kontrollerna kan dokumenteras i en hållbarhetskontrollista för bättre uppföljning.

 • För läkemedel, som förvaras i sin originalförpackning anges utgångsdatum på förpackningen. Fabrikantens anvisning om hållbarhet i bruten förpackning ska följas.
 • För torra produkter behöver normalt inte användningstiden begränsas jämfört med hållbarheten i obruten förpackning om förpackningen tillsluts väl efter användning.
 • För vissa typer av produkter behöver användningstiden efter öppnandet av förpackningen begränsas av fysikalisk-kemiska eller mikrobiologiska skäl. I dessa fall ska brytningsdatum noteras på förpackningen.
 • Förteckning över infusions- och spolvätskor som förvaras i värmeskåp ska upprättas med hållbarhetstider vid angiven temperatur. Det är typ av påse och inte innehållet som avgör hållbarhetstiden. Läkemedel som förvaras i värmeskåp ska märkas med datum då de läggs in eller då de passerar utgångsdatum. Enhetlig lokal rutin ska finnas.

I de fall då en lagrings- och/eller användningstid inte angivits av fabrikanten rekommenderas de generella tider som anges i Svensk läkemedelsstandard. Rekommendationerna är baserade främst på mikrobiologiska aspekter eftersom kemisk-fysikaliska egenskaper är direkt relaterade till den enskilda produkten.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för hållbarhetskontroller.

Symbol_mapp.jpg

Temperaturkontroller

I utrymmen där läkemedel förvaras ska temperaturen kontrolleras och dokumenteras regelbundet.

 • Temperaturen i kylskåp (+2 - +8 ⁰C) ska kontrolleras dagligen eller minst en gång per vecka. Känsliga läkemedel som vacciner och koagulationsfaktorer eller andra dyra läkemedel bör kontrolleras dagligen. Även kylskåp med larm bör kontrolleras en gång per vecka.
 • Rumstemperaturen (+15 - +25 ⁰C) ska kontrolleras en gång per vecka. Vid stabil temperatur kan kontroller en gång i månaden vara tillräckligt. Under sommartid bör kontrollfrekvensen alltid vara en gång per vecka.
 • Värmeskåp för infusions- och spolvätskor bör hålla +38 - +40 ⁰C enligt vätsketillverkarnas rekommendationer.

Kontrollerna dokumenteras i en temperaturkontrollista. Denna sparas i ett år eller enligt vårdgivarens riktlinjer. Termometrarna bör kalibreras eller bytas en gång/år.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för temperaturkontroller.

Symbol_mapp.jpg

Indragningar

En indragning av ett läkemedel görs om det bedöms kunna skada eller orsaka obehag vid användning. Beslut om indragning fattas av Läkemedelsverket. Det finns tre allvarlighetsklasser där klass I är den allvarligaste klassen och klass III är den minst allvarliga. Apoteken har ansvar för att förmedla besked om indragning till de vårdenheter som de distribuerar läkemedel till. Indragningsmeddelande hanteras enligt tillverkarens anvisning eller lokala anvisningar.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning för hantering av indragningsmeddelande.

Symbol_mapp.jpg

Städrutiner

I förråd där läkemedel förvaras ska god ordning råda. Arbetsbänkar och golv ska så långt så är möjligt vara fria från askar och kartonger för att underlätta rengöring och städning. Storstädning bör utföras minst en gång per år. Golvet ska torkas dagligen. Städning av hyllor bör ske regelbundet. Arbetsbänkar ska rengöras minst en gång per dag samt vid spill. Rengöring av bänkar bör ske både före och efter tillredning av läkemedel. Använd vatten och därefter alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.

För kylskåp ska översyn, avfrostning och tömning av eventuell vattenflaska ske regelbundet. Värmeskåp ska städas regelbundet som i alla förråd. I värmeskåpet växer mikroorganismer fortare på grund av den förhöjda temperaturen.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för städning av läkemedelsförråd.

Symbol_mapp.jpg

Kassation av läkemedel

Hantering av läkemedelsavfall sker enligt vårdgivarens miljöledningssystem.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Se lokala anvisningar för hantering av läkemedelsavfall.

Vid byggnation eller ombyggnad kan mer information om hur man bör planera hittas i "Byggenskap och Vårdhygien" från Arbetsgruppen BOV. Länk finns under Referenser.

Symbol_mapp.jpg
Revideringsdatum:
2017-08-28
Reviderad av:
Marianne Segander, sjukhusapotekare, Läkemedelsenheten, Danderyds Sjukhus AB, Stockholm
Manusförfattare:
AnnSofie Fyhr, leg. apotekare, Regionalt cancercentrum syd
Faktagranskare:
Monica Bergqvist, leg sjuksköterska, med.dr., universitetsadjunkt, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad