Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Översikt

[Multiresistenta bakterier]

Multiresistenta bakterier, MRB, är ett samlingsnamn för bakterier som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika.

Multiresistenta bakterier ökar i hela världen och utgör ett hot mot den enskilda människan, samhället och vården. Infektioner med multiresistenta bakterier ökar risken för komplikationer och mortalitet hos enskilda patienter men innebär också ökade kostnader i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel. Dessutom är den moderna sjukvården beroende av antibiotika för att kunna genomföra exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer som innebär en ökad infektionsrisk.

Det är av stor vikt att adekvata åtgärder vidtas både i vård och omsorg för att minska förekomst och spridning av multiresistenta bakterier. Åtgärder kan innefatta rationell användning av antibiotika, mikrobiologisk provtagning, vårdhygieniska åtgärder samt smittspårning.

viktigt.gif

Alla patienter har, enligt hälso- och sjukvårdslagen, rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och omvårdnad. Medicinsk utredning och behandling får inte förhindras eller fördröjas på grund av misstänkt eller konstaterat bärarskap av MRB.

Revideringsdatum:
2018-10-25
Manusförfattare:
Kristina Trell, hygienläkare, Vårdhygien, Region Skåne
Eva Gustafsson, bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd, Region Skåne
Faktagranskare:
Kerstin Möller, hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Jessica Ikonen, hygiensjuksköterska, BSc Infection Control Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg