Utskrivet 2016-10-24

Till navigering

Översikt

[Munhälsa]

Munnen är betydelsefull

Munnen har en betydande roll både medicinskt, socialt och psykologiskt. En frisk och fräsch mun betyder mycket för välbefinnande och livskvalitet. Förmågan att kunna tugga, svälja och uppleva smak är viktig för välmåendet. Välskötta tänder tillhör idag den sociala normen och en frisk munhåla utgör basen för en god nutrition.

Munnens hälsa påverkar allmänhälsan. Samtidigt kan en nedsatt allmänhälsa och vissa typer av mediciner eller behandlingar påverka munnens hälsa negativt.

Munhygien

En god munhygien innefattar att regelbundet avlägsna den plackbildning som hela tiden bildas i munnen. Även personer utan tänder och som sondmatas har behov av munhygien, då bakterier växer även utan att föda intas via munnen.

Vikten av en god munhygien ökar om kroppens immunsystem är nedsatt. Detta gäller särskilt vid långvarig sjukdom eller i samband med behandling som negativt påverkar personens egna försvarsfaktorer. Ökade munhygieninsatser krävs också när bakterieväxten i munhålan gynnas, till exempel vid muntorrhet.

Det kan ibland vara svårt, både ur teknisk och etisk synvinkel, att upprätthålla en god munhygien. Individens motorik och förmåga att samarbeta spelar stor roll.

Att hjälpa en person med munhygienen bygger på ett stort förtroende, där personens egna önskemål är centrala. Det är aldrig acceptabelt att negligera munhålans dagliga hygien, även om individen själv inte inser behovet. Föreligger det svårigheter att upprätthålla en god munhygien bör tandvården konsulteras.

Tandvårdslagen

Tandvårdslagen tar stor hänsyn till sambandet mellan munhälsa och sjukdom. Bland annat erbjuds vissa personer med funktionsnedsättning och äldre kostnadsfri uppsökande tandvård.

Uppsökande tandvård omfattar dem med ett varaktigt och omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser både i ordinärt boende och i särskilda boenden. Detta innebär rätt till kostnadsfri munhälsobedömning i det egna boendet och nödvändig tandvård för samma avgift som inom hälso- och sjukvården. Personalen erbjuds också undervisning i munvård.

Systemet bygger på ett nära samarbete mellan kommun och tandvård. Vem som har rätt till uppsökande verksamhet avgörs i regel av ansvarig sjuksköterska eller biståndshandläggare. Vårdpersonalen ansvarar för att vårdtagarna informeras om sina rättigheter och ges möjlighet att tacka ja eller nej samt att kontakt med tandvården etableras. Den tandvårdspersonal som bedriver uppsökande tandvård ska ge individuell information och instruktion till vårdtagare och/eller vårdpersonal samt erbjuda munvårdsutbildning till vårdpersonal. Arbetsledningen ansvarar för att vårdpersonalen deltar i erbjuden munvårdsundervisning.

Det har framkommit [1] att vårdpersonal har bristfälliga kunskaper om munhälsovård och att munhälsovårdande arbetsuppgifter lågprioriteras. Satsningar på utbildning i munhälsovård, förbättrad dokumentation och munvårdsombud bland vårdpersonalen har emellertid visat sig kunna förbättra situationen [1,2,3]. Lagen ger också vissa vårdtagare rätt att få tandvård under en begränsad tid enligt samma avgifter som inom hälso- och sjukvården om tandbehandlingen är ett led i medicinsk behandling, exempelvis infektionssanering inför en hjärtklaffoperation. Detsamma gäller också vissa sjukdomstillstånd som leder till funktionshinder som gör det svårt att upprätthålla munhälsan.

Revideringsdatum:
2014-04-03
Reviderad av:
Inger Wårdh, övertandläkare, docent, universitetslektor i gerodonti, avdelningen för gerodonti, institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Huddinge, föreståndare Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT, Stockholm
Manusförfattare:
Tommy Nederfors, odont.dr, tidigare vid Hallands sjukhus Halmstad
Gun Paulsson, leg. tandhygienist, dr dont.vet., universitetslektor, Högskolan i Halmstad
Faktagranskare:
Pia Andersson, leg. tandhygienist, docent, biträdande professor, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan Kristianstad