Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Översikt

[Nutrition, parenteral]

Parenteral nutrition innebär att vätska och näring ges intravenöst. Med parenteral nutritionsbehandling avses alla former av nutritionsstöd till blodbanan exempelvis de lösningar där alla energigivande näringsämnen finns allt i ett, så kallade trekammarpåsar, men även glukosdropp, fettemulsioner och aminosyralösningar. Här avses dock huvudsakligen användandet av trekammarpåsar och är tänkt som en vägledning.För patienter med eller risk för ett sviktande energi- och näringsintag bör man tidigt planera för nutritionsbehandling. I första hand ska energibehovet täckas oralt eller enteralt. När detta inte är möjligt kan den parenterala nutritionen vara ett komplement till både oral- och enteral nutrition eller täcka hela energi- och näringsbehovet.

Innan den parenterala nutritionen inleds är det viktigt att informera patienten om syftet med behandlingen, tidsramar och hur behandlingen ges.

Definitioner och begrepp

PN = parenteral nutrition, det vill säga energi- och näringsämnen ges via blodbanan.

TPN = total parenteral nutrition, det vill säga energi- och näringsämnen ges via blodbanan och ersätter patientens totala behov av energi- och näringsämnen.

Ansvarsfördelning

Patientansvarig läkare har det övergripande ansvaret, vilket omfattar medicinskt huvudansvar för utredning som leder till ordination av rätt behandling. I samråd med dietist och patientansvarig sjuksköterska ordinerar läkaren lämplig parenteral näringslösning. Ordinationen innefattar energinivå, val av lösning, mängd i ml, eventuella tillsatser samt om PN ska ges i perifer eller central infart.

Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret när det gäller patientens näring. Det omfattar bland annat att identifiera eventuella problem med mat- och vätskeintag, att se till att patienten får näring enligt fastlagd ordning och givna ordinationer.

Dietisten ansvarar i samråd med patientansvarig läkare och sjuksköterska för individuell nutritionsbehandling. Dietist finns som stöd vid bedömning om behov av PN samt val av lösning. Inkopplad dietist har i tillsammans med ansvarig läkare huvudansvaret för att utarbeta och följa upp behandlingen samt att tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska dokumentera behandlingen och ta initiativ till justeringar av nutritionsbehandlingen.

Revideringsdatum:
2013-12-06
Manusförfattare:
Karin Jontell, leg. dietist, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Katarina Wikman, leg. dietist, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Faktagranskare:
Hans Barle, docent, överläkare, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus