Utskrivet 2016-12-05

Till navigering

Säkerhet vid behandling

[Oxygenbehandling]

Oxygen i sig själv brinner inte, men om luft eller textilier har en förhöjd oxygenhalt påskyndas förbränningen. Om luften har högre oxygenhalt än normalt kan många ämnen som annars inte brinner också börja brinna. Det är därför viktigt att oxygentillförseln alltid stängs av när behandlingen är avslutad.

Oxygen är något tyngre än luft och anrikas i poröst material så den ökade brandrisken vid oxygenbehandling måste tas på allvar. Att tända ett ljus i ett rum där syrgasbehandling har skett är inte farligt men att hantera eld i anslutning till kudde eller sängkläder kan starta en brand som nästan inte går att släcka då syrehalten är hög och det inte går att kväva elden. Hår och skägg ska kammas före eventuell rökning eller annan hantering av eld. Speciellt kombinationen med tvättsprit och syrgasanrikat stoff samt statisk elektricitet är mycket farlig då det kan antända.

viktigt.gif

Rökning och öppen eld får inte förekomma i rum där oxygenbehandling ges. Patienten får inte ta med sig oxygenutrustningen till rökrummet.

Fett som kommer i kontakt med oxygen vid högt tryck på exempelvis gasflaskor, kan självantända och brinna explosionsartat. Därför måste utrustning och verktyg som används vid oxygenbehandling vara fria från fett (till exempel smörjolja).

Smörj heller inte in händerna omedelbart innan utrustningen hanteras.

Patienter med torr hud kan dock använda vilken salva eller kräm som helst i måttliga mängder. Till läpparna kan cerat eller liknande användas. Förr ansågs att läppar inte skulle smörjas med fett i samband med syrgasbehandling men explosionsrisken uppstår först vid mycket höga tryck och snabbt strömmande gas. Även glidslem kan fungera som fuktbevarande medel både på läppar och i näsborrar.

Ingen salva eller kräm får komma på oxygenutrustningen.

Varningsskyltar

Trycket i en gasflaska påverkas starkt av ökande omgivningstemperatur. Vid risk för brand måste räddningstjänst snabbt evakuera gasflaskor på grund av explosionsrisken. Detta gäller alla gasflaskor, oavsett innehåll.

Om gasflaskan är varmare än 55oC ska den inte hanteras utan betraktas som starkt explosiv. Vid brandrisk är det klokt att föra även små (2,5l) gasflaskor i säkerhet. 

  • En varningsskylt på utsidan av dörren till ett rum anger att oxygenflaskor eller behållare för flytande oxygen förvaras i rummet.
  • På institutioner ska det finnas en skylt upptill vid ytterdörrens utsida.
  • I hemmet ska en varningsskylt placeras på nedre halvan av ytterdörrens insida, 0,5 meter över golvet.
  • Skyltar om förbud mot öppen eld i rum där gasflaskor förvaras finns på vårdenheter och kan ibland också vara befogade på andra ställen.
  • Stäng nödavstängningsventil vid brand
  • Vid brand ska nödavstängningsventiler för oxygen stängas och alla gasflaskor snabbt föras i säkerhet. Om detta inte är möjligt, måste brandpersonalen få veta var det finns gasflaskor

Hantering och förvaring av oxygenflaskor

En fylld oxygenflaska innehåller komprimerad gas med ett övertryck på 200 bar (200 gånger atmosfärtrycket). Detta betyder att en liter komprimerad gas ur en fylld flaska blir 200 liter gas vid atmosfärtryck. Detta höga tryck i gasflaskan innebär att en stor försiktighet ska iakttas vid hanteringen av gasflaskor. Även en liten gasflaska avsedd för behandling vid transport utgör en stor fara om man hanterar den så att flaskventilen skadas. Ventilen kan i värsta fall brytas av. Trycket i flaskan tillsammans med dess vikt gör flaskan till en mycket farlig projektil om den inte sitter fast.

Förvara flaskan med andningsoxygen väl förankrad i en vagn eller kärra eller fastkedjad vid väggen. Oxygenflaskor som inte används ska förvaras i märkt rum. Flaskorna transporteras med stängd flaskventil och åtdragen skyddsmutter.

Hantering och förvaring av flytande oxygen

I rumstemperatur är oxygen alltid en gas. LOX (Liquid Oxygen) är syrgas som hålls flytande genom förvaring i termos (-183oC). En liter flytande oxygen ger vid rumstemperatur cirka 800 liter gas. På sjukhusens centralgasanläggningar förvaras oxygen i flytande form.

Patienter med stor förbrukning av syrgas utanför hemmet kan också ha nytta av flytande oxygen eftersom man sparar vikt och inte behöver byta portabel gasflaska så ofta. Patienten bär sitt flytande oxygen i en termosbehållare som fylls på från en större termosbehållare i bostaden.

Även när utrustningen inte används evaporerar (avdunstar) oxygenet sakta till omgivningen. Detta är nödvändigt för att gasen ska behållas tillräckligt kall för att vara flytande. Se därför till att utrustningen förvaras i ett väl ventilerat utrymme. Täck aldrig över den stationära eller portabla enheten.

Se upp för köldskador

Om hud kommer i kontakt med flytande oxygen, eller de delar av oxygenutrustningen som har kylts ner av flytande oxygen, uppstår köldskador. Rör därför aldrig isbelagda eller frostiga delar på utrustningen.

Se till att behållare med flytande oxygen alltid förvaras stående för att undvika större läckage. Vädra rummet ordentligt om läckage ändå uppstår.

Revideringsdatum:
2016-05-19
Reviderad av:
Nationella Vårdhandboksrådet
Manusförfattare:
Bengt Midgren, docent, överläkare, Hjärt- och Lungdivisionen, Skånes universitetssjukhus, Lund
Texten baseras på en tidigare version skriven av
Kerstin Ström, docent, överläkare, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona
Elisabeth Witte, leg. sjuksköterska, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona
Faktagranskare:
Anders Blix, medicintekniker, Medicinsk teknik, Sjukhuset i Gävle