Utskrivet 2018-12-11

Till navigering

Referenser och regelverk

[Perifer venkateter]

  1. Maki DG, Kluger DM, Crnich CJ. The risk of bloodstream infection in adults with different intravascular devices: a systematic review of 200 published prospective studies. Mayo Clin Proc. 2006;81(9):1159-71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16970212
  2. Tagalakis V, Kahn SR, Libman M, Blostein M. The epidemiology of peripheral vein infusion thrombophlebitis: a critical review. Am J Med. 2002;113(2):146-51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12133753
  3. Safdar N, Fine JP, Maki DG. Meta-analysis: methods for diagnosing intravascular device-related bloodstream infection. Ann Intern Med. 2005;142(6):451-66. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15767623
  4. Webster J, Osborne S, Rickard CM, New K. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database Syst Rev. 2015(8):CD007798. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26272489
  5. Marsh N, Webster J, Mihala G, Rickard CM. Devices and dressings to secure peripheral venous catheters to prevent complications. Cochrane Database Syst Rev. 2015(6):CD011070. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26068958
  6. Moureau NL, Flynn J. Disinfection of Needleless Connector Hubs: Clinical Evidence Systematic Review. Nurs Res Pract. 2015;2015:796762. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26075093
  7. Sasaki, S., Murakami, N., Matsumura, Y., Ichimura, M., & Mori, M. (2012). Relationship between tourniquet pressure and a cross-section area of superficial vein of forearm. Acta Medica Okayama, 66(1), 67-71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22358141
  8. Frykholm P, Pikwer A, Hammarskjold F, Larsson AT, Lindgren S, Lindwall R, et al. Clinical guidelines on central venous catheterisation. Swedish Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Acta Anaesthesiol Scand. 2014;58(5):508-24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24593804
  9. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Am J Infect Control. 2011;39(4 Suppl 1):S1-34. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21511081
  10. Eiman Johansson M. Sjuksköterskors kliniska beslutsfattande med fokus på perifera venkatetrar (PVK) [licentiatavhandling]. Malmö: Malmö högskola; 2007.

Övriga referenser

SBU:s upplysningstjänst. Portfria perifera venkatetrar. Stockholm. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016.

Åtgärder för att förebygga stick- och skärskador. Stockholm: Arbetsmiljöverket; 2016 [läst mars 2017].

Regelverk

HSLF-FS 2016:40. Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning: HSLF-FS 2017:3).

HSLF-FS 2017:37. Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen.

SFS 2008:355. Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet.

SOSFS 2005:26. Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning SOSFS 2009:19).

SOSFS 2008:1. Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattningar SOSFS 2013:6, HSLF-FS 2017:27)

SOSFS 2011:9. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Stockholm: Socialstyrelsen.

SOSFS 2015:10. Basal hygien i vård och omsorg. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:6).

Bildspel

Originalbilder om inläggning av perifer venkateter från Länssjukhuset Ryhov.

Revideringsdatum:
2018-10-03
Manusförfattare:
Eva-Marie Ebefors, leg. sjuksköterska, vårdutvecklare, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Fredrik Hammarskjöld, överläkare, med.dr, Operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Karina Wahl, leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska, verksamhetsutvecklare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Faktagranskare:
Sophie Lindgren, docent, Avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg