Utskrivet 2018-09-24

Till navigering

Referenser och regelverk

[Sekretess]

Regelverk

HSLF-FS 2016:40 Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso-och sjukvården. (Ändringsförfattning HSLF-FS 2017:3).

SFS 1962:700. Brottsbalk. Stockholm: Justitiedepartementet.

SFS 1996:67. Vapenlag. Stockholm: Justitiedepartementet.

SFS 1998:488 Körkortslag. Stockholm: Näringsdepartementet.

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2008:355. Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm: Justitiedepartementet.

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2012:211 Taxitrafiklag. Stockholm: Näringsdepartementet.

SOSFS 2008:21. Anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen. Stockholm: Socialstyrelsen.

Övriga referenser

Cirkulär 2006:40 Nya regler i Sekretesslagen m.m. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Cirkulär 2008:55 Information om Patientdatalagen m.m. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Datainspektionen

Lenberg, Geijer, Tansjö. Offentlighets- och sekretesslagen en kommentar, 2009.

Patientdatalagen. Stockholm: Datainspektionen.

Proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m.

Proposition 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag.

Revideringsdatum:
2018-04-13
Reviderad av:
Anna Åberg, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Manusförfattare:
Ulla Lönnqvist-Endre, jurist, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Faktagranskare:
Therese Björnsdotter, jurist, Åre kommun, Järpen