Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Förberedelser

[Sugning av luftvägar]

Denna text gäller vuxna. För barn kan specifika riktlinjer finnas.

Val av sugkateter

Vid val av grovlek på sugkateter ska sugkateterns ytterdiameter vara maximalt 50% av endotrakealtubens innerdiameter. Sugkateterns grovlek anges i Fr (french) och 1 Fr motsvarar 0,33 mm. Följande tabell kan användas vid uträkning av storlek på sugkateter.

Endotrachealtub/trakealkanyl
Nummer
 
Sugkateter
Nummer
 
10 Fr
12 Fr 
12 Fr 
9 14 Fr

Vid sugning i näsan ska en så tunn sugkateter som möjligt användas. Vid sugning av munhåla kan dock en grövre kateter användas.

Använd sugkatetrar med böjd spets vid sugning i trakealkanyl. Detta för att skydda slemhinnan i luftstrupens bakvägg, lättare komma förbi eventuell fenestration och öka chansen att komma ner i respektive huvudbronk vid djupa sugningar.

Det finns extra långa sugkatetrar till storvuxna patienter eller där det krävs sugning långt ned i luftvägarna. Korta böjda sugkatetrar kan föredras till de som inte ska sugas långt ned. Använd om möjligt en sugkateter med både distala och laterala hål. Om ett hål blockeras fungerar de andra som avlastning och minimerar då risken för vävnadsskador.

Utrustning

Detta behövs  Observera
Sugkateter Val av sugkateter, se ovan.
Sugslangar med sugreglage,
kopplingsstycke till slangar 
Hantera sugslangen aseptiskt.
Sugslangen ska ha ett reglerbart sugreglage.
Byt sugslang 1-2 gånger/dygn 
Sugflaska 
Byt sugflaska 1-2 gånger/dygn och vid behov.
Använd helst sugflaska med engångssugpåse.
Annars: rengör och desinfektera flaskan och suglocket i disk- eller spoldesinfektor.
I hemmet diskas flaskan för hand med en separat borste därefter diskas den om möjligt i diskmaskin.
Filtret i suglocket byts enligt lokala anvisningar.
Bägare eller sugkopp
Använd bägare eller sugkopp med kranvatten för att spola igenom
sugslangen efter avslutad sugning.
Sugkoppen fylls med vatten som byts efter varje sugomgång.
Koppen märks med datum och byts varje dag. 
Gummispatel  Använd spatel försiktigt när det är svårt att inspektera eller nå svalget, till exempel om patienten biter ihop tänderna. 
Handskar,
skyddsförkläde/plastförkläde
Använd alltid handskar och skyddsförkläde.
Kräng handskarna över sugkatetern innan den kastas.
Desinfektera händerna.
Visir, skyddsglasögon, munskydd
Använd visir, skyddsglasögon/munskydd vid risk för stänk.
Andningsskydd  Använd andningsskydd om patienten har en luftburen smitta som till exempel lungtuberkulos.

Val av sugkraft

  • Övre luftvägarna - maximalt 10 kPa (=0,10 bar).
  • Nedre luftvägarna - maximalt 20 kPa (=0,20 bar).
  • Vid lättblödande slemhinnor ska sugkraften vara något lägre än rekommenderat.

Koksalt

Det finns inga studier som visar att instillation av koksalt före sugning kan bidra till att öka sekretets löslighet och därmed förbättra sugningen. Instillation av koksalt ska inte användas i samband med sugning i endotrakealtub eller trakealkanyl, förutom vid ett akut stopp (enligt den nya nationella rekommendation för trakeotomi och trakeostomivård). Vid segt slem och/eller krustabildning kan man tillföra fukt genom att inhalera koksaltlösning (Natriumklorid 9mg/mL) vid behov via nebulisator, 2mL x 4-6.

Eliminering av sekret med PEP/HIPEP och hostmaskin

Vid sjukdomar/tillstånd med kraftig sekretbildning i luftvägarna kan PEP/HiPEP användas, forcerad utandning mot ett utandningsmotstånd, i kombination med så kallad ”huffing/hostning” för att avlägsna sekretet från luftvägarna. Hostmaskin används vid nedsatt hostkraft och då annan andningsgymnastik inte ger tillräcklig slemevakuering. Den kan ordineras av specialister som ett hjälpmedel från hjälpmedelscentraler.

Oxygenbehandling

En risk vid rensugning av luftvägar är att patienten får hypoxi. Risken är beroende av patientens tillstånd.

lokala_anvisningar.gif

Lokala anvisningar

Om patienten är i behov av oxygenbehandling i beredskap eller ökad tillförsel i samband med rensugning ska detta ske enligt lokala anvisningar.

Dokumentation

Utvärdera och dokumentera observationer av patienten och antalet sugningar.

Revideringsdatum:
2018-02-16
Reviderad av:
Lena Thomsson, leg sjuksköterska, ÖNH-kliniken, Falu lasarett, Falun
Manusförfattare:
Ulla Emmoth, leg. sjuksköterska, Anestesikliniken, Helsingborgs lasarett
Faktagranskare:
Sophie Lindgren, docent, Avdelningen för Anestesiologi och Intensivvård, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg