Utskrivet 2018-12-10

Till navigering

Referenser och regelverk

[Vård i livets slutskede och dödsfall]

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

Andershed B, Ternestedt B-M, Håkanson C, redaktörer. Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur; 2013.

Beck-Friis B. Palliativ vård: ett palliativt perspektiv på den dementa patienten. Stockholm: Ambosantus; 2003.

Forskning som speglar vården i livets slutskede : sammanställning av aktuell forskning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2007.

Kommittén om vård i livets slutskede. SOU 2001:6. Döden angår oss alla: värdig vård vid livets slut: slutbetänkande. Stockholm: Socialdepartementet; 2001.

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede: vägledning, rekommendationer och indikatorer: stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2013.

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014. Stockholm: Regionala cancercentrum i samverkan; 2012.

NRPV: Nationella Rådet för Palliativ Vård .

Pain relief and palliative care. In: National cancer control programmes: policies and managerial guidelines. 2. ed. Geneva: World Health Organization (WHO); 2002.

Price J, McNeilly P. Palliative care for children and families : an interdisciplinary approach. Basingstoke: Palgrave Macmillan; 2009.

Sand L, Strang P. När döden utmanar livet: om existentiell kris och coping i palliativ vård. Stockholm: Natur & kultur; 2013.

Strang P, Beck-Friis B. Palliativ medicin och vård. 4., rev. uppl. Stockholm: Liber; 2012.

Svenska palliativregistret: ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slut.

Utredningen en nationell cancerstrategi. En nationell cancerstrategi för framtiden : betänkande. Stockholm: Socialdepartementet; 2009. Statens offentliga utredningar, SOU 2009:11.

Regelverk

SFS 1987:269. Lag om kriterier för bestämmande av människans död. Stockholm: Socialdepartementet.

SOSFS 2005:10. Kriterier för bestämmande av människans död Stockholm: Socialstyrelsen.

SOSFS 2005:29. Utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning SOSFS 2015:23, SOSFS 2014:19, SOSFS 2013:4, SOSFS 2007:18).

Revideringsdatum:
2016-10-10
Manusförfattare:
Hans Thulesius, distriktsläkare, docent i allmänmedicin, Vårdcentralen Strandbjörket, Växjö
Faktagranskare:
Ida Goliath, leg. sjuksköterska, med.dr, Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik. Utvecklingsledare, Hospicekliniken, Ersta sjukhus, Stockholm