• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Märkning av in- och utfartsvägar

Ansvar och dokumentation

Den person som lägger infarten eller utfarten ansvarar för att märkning av denna sker. Själva märkningen kan utföras av annan person, som till exempel assisterar vid inläggning. När ny märkning krävs under användningstiden utförs den av ansvarig sjuksköterska eller läkare. Verksamhetschefen eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen, ansvarar för att det finns rutiner för hur märkning ska gå till. Rutinerna ska omfatta vem som ansvarar för märkningen, på vilket sätt den ska utföras och hur den ska dokumenteras. Information om till exempel omläggning, byte av infusionaggregat samt daglig inspektion av insticksstället och infart dokumenteras i patientjournalen [4].

Till toppen av sidan