• Du har valt: Uppsala län

Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002: om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. Europaparlamentet och rådet; 2002. Artikel 14;
  2. Livsmedelsverket Kontrollwiki. Uppsala: Livsmedelsverket;
  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002: om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. Europaparlamentet och rådet; 2002. Artikel 3.3;
  4. SFS 2006:804. Livsmedelslag. Stockholm: Näringsdepartementet
  5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004: om Livsmedelshygien. Europaparlamentet och rådet; 2004. Artikel 6.2;
  6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 625/2017: om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar. Europaparlamentet och rådet; 2017. Artikel 9;
  7. Branschriktlinjer för offentlig säker mat. Stockholm: Sveriges kommuner och regioner, SKR; 2020.
  8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004: om livsmedelshygien. Europaparlamentet och rådet; 2004. Bilaga II, kapitel XII;

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  Till toppen av sidan