• Du har valt: Skåne
Artärkateter

Artärkateter - Översikt

En artärkateter är en kärlkateter inlagd i en perifer artär och används främst inom anestesi- och intensivvård. In- och utfartsvägar ska vara märkta så att ingen tvekan kan uppstå beträffande deras ändamål.

Indikationer

En artärkateter kan användas då det finns behov av:

 • Kontinuerlig invasiv blodtrycksmätning.
 • Täta blodprovstagningar inklusive blodgasanalys.

Kärl

Lämpliga artärer för inläggning av artärkateter är:

 • Arteria radialis.
 • Arteria femoralis.
 • Arteria dorsalis pedis.
Exempel på artärer för inläggning av artärkateter.


Arteria radialis är ett förstahandsval eftersom handen får sin blodförsörjning via två artärer och dess kollateraler som säkerställer en god blodcirkulation i handen. Dessutom är artären tillräckligt stor i förhållande till lumen på artärkatetern [1].

Dokumentation

All dokumentation avseende artärkateter ska enligt patientdatalagen dokumenteras och signeras i patientjournalen av den läkare eller sjuksköterska som utfört handlingen.

Dokumentationen bör innehålla:

 • Information till patienten.
 • Indikation för artärkatetern.
 • Typ av artärkateter.
 • Tidpunkt för inläggning.
 • Lokalisation.
 • Omläggning av insticksstället.
 • Insticksställets utseende.
 • Eventuella komplikationer, åtgärder och resultat.
 • Patientens subjektiva besvär.
 • Tidpunkt för borttagande av artärkateter.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan