• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Subkutan venport

Spolning och heparinisering

Spolning

Subkutan venport spolas med 40 mL Natriumklorid 9 mg/mL efter lipidlösning och blod respektive 20 mL efter klara vätskor. Mellan injektioner spolas subkutan venport med 10 mL Natriumklorid 9 mg/mL. För barn använd 1 mL/kg (maximalt 40 mL eller mindre volym vid vätskerestriktion). Den mekaniska rengöringen är en viktig åtgärd för att minska risken för stopp. De sista millilitrarna spolas in försiktigt för att undvika att blod backar tillbaka in i portsystemet. Spolning genomförs även för att undvika att inkompatibla läkemedel och infusionslösningar kommer i kontakt med varandra. Samma teknik används oavsett katetertyp [1]. Om injektionsmembran/trevägskran används ska dessa bytas om de ej kan spolas helt rena. Användning av transparenta injektionsmembran som möjliggör inspektion bör eftersträvas.

Mängden Natriumklorid 9 mg/mL vid spolning justeras om patienten har vätskerestriktion.

Spol-stopp-spoltekniken (det vill säga spolning med portioner om 1-2 mL) kan användas för att åstadkomma turbulens i subkutan venport och därmed minska risken för ocklusion men evidensen för detta är oklar. Det är viktigt att stänga klämman på slangen i slutet av spolningsproceduren för att undvika att blod backar tillbaka i katetern när man avlägsnar sprutan.

Sprutstorlek

Ju mindre spruta man använder, desto större är risken att orsaka ett för högt tryck i katetersystemet. Därför är det lämpligt att använda 10 mL-sprutor eller större vid genomspolning av centralvenös infart. Forcera aldrig spolning eller injektion mot motstånd eftersom även större sprutor kan ge tryck nog att skada en kateter.

För administrering av läkemedel i små volymer kan mindre sprutor användas, förutsatt att gott flöde och god blodretur först har säkerställts med en 10 mL-spruta eller större, att injektionen görs långsamt och inget ökat motstånd känns. Vid stopp eller tröghet vid spolning, läs mer i texten Komplikationer.

Heparinisering

Användning av Heparin 100 E/mL rekommenderas inte som rutin för att förebygga kateterstopp. Detta grundar sig på senaste Cochrane översikten från 2018 för vuxna [11] och för barn 2020 [12]. Man finner ingen nytta för spolning med heparin jämfört med spolning med Natriumklorid 9 mg/mL. Allvarliga biverkningar, som heparininducerad trombocytopeni, allergi och överdosering, finns rapporterad vid spolning med heparin men inte vid spolning med Natriumklorid 9 mg/mL.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Handhavande av vilande infart

Med vilande subkutan venport avses den subkutana venporten som används mer sällan än var 7:e dag. Vilande katetersystem behöver inte spolas intermittent eller hepariniseras [13].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan