• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Personalens kunskap viktig

Det är särskilt viktigt att alla som i sitt arbete möter personer med funktionsnedsättningar har kunskap om hur bemötande och förhållningssätt kan påverka både positivt och negativt.

På alla vårdenheter liksom vid vård och stöd i hemmet bör personalen ha grundläggande kunskaper om funktionsnedsättningar, vilka behov som funktionsnedsättningarna skapar och hur dessa kan tillgodoses på bästa sätt. Behoven kan kräva både hjälpmedel, personella resurser och anpassning i vardagssituationen. Det finns mycket information att hämta hos de olika handikappförbunden.

Pedagogisk kunskap

Pedagogisk kompetens är viktig i alla möten, framför allt när information ska ges. Det kan gälla att lära en patient med synnedsättning att sköta en stomi likaväl som att instruera någon om hur ett hjälpmedel ska användas.

Information

Vårdgivaren har enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldighet att organisera verksamheten på ett sådant sätt att fullgod information till patienten kan tillförsäkras. Patientsäkerhetslagen reglerar vårdgivarens ansvar för att ge information.

Att ge och få information är en komplex uppgift, där resultaten påverkas av sändares och mottagares förmåga att ge och ta information, samt av den omgivande miljön. Patientsäkerheten riskeras om informationsöverföringen inte fungerar tillfredsställande. Det handlar då inte bara om information mellan patient och vårdgivare utan också om information mellan olika vårdgivare. Patientlagen föreskriver att patienten ska få information anpassad efter följande kriterier:

  • Ålder och mognad.
  • Språklig bakgrund.
  • Individuella förutsättningar.

Den som ger informationen ska så långt som det är möjligt försäkra sig om att mottagaren förstått både innehåll och betydelse av den lämnade informationen. Det bör anges i dokumentationen hur informationen lämnats och om kommunikationsstöd använts i mötet med patienten och i så fall vilket. 

Dokumentation

Dokumentation av vad personen med funktionsnedsättning själv klarar av och vilken hjälp och stöd som behövs, är en förutsättning i mötet med den som ger vård och/eller stöd och den som har någon form av funktionsnedsättning. Personen med funktionsnedsättning ska, i den mån det är möjligt, vara delaktig i den processen (SFS 2010:659, kap. 6 §1).

Mer om bemötande i Vårdhandboken

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Läs mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Här finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Bemötande i vård och omsorg, värdegrund

Här kan du läsa mer om gemensamt förhållningssätt och värdegrund inom vårdverksamhet och bland annat om vad personcentrerad vård innebär.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQI-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan