• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Subkutan kvarliggande kateter

Indikation och dokumentation

En subkutan kvarliggande kateter läggs in för att administrera läkemedel och syftet är att minska obehaget med flera stick för patienten.

Använd mjuka katetrar som är avsedda för att användas subkutant, exempelvis storlek 13 mm. Katetrar avsedda för perifer ven hos små barn kan också användas, exempelvis 0,7 x 19 mm.

Injektioner ges via injektionsventil, med eller utan förlängningsslang. Fixera förlängningsslangen för att minska den mekaniska retningen i underhuden. Använd inte trevägskran avsedd för perifer venkateter (PVK).

Patientinformation

Sjuksköterskan ansvarar för information till patienten i samband med omvårdnad och att informationen anpassas till patienten (Patientlagen 2014:821). Informera om:

  • Orsaken till inläggning av subkutan kvarliggande kateter.
  • Hur det kommer att kännas vid inläggning av subkutan kvarliggande kateter.
  • Planerad inneliggande tid för subkutan kvarliggande kateter, det vill säga när den ska avlägsnas eller bytas.
  • Att patienten kan röra sig som vanligt och att det inte är någon fara om den subkutana kvarliggande katetern åker ut.
  • Att en subkutan kvarliggande kateter kan ge besvär som rodnad, ömhet, svullnad, smärta och sveda vid injektion. Patienten ska uppmanas att informera personalen direkt vid obehag.
  • Att det går bra att duscha, men att blöta förband bör bytas efteråt.

Kontrollera att patienten förstått given information.

Dokumentation

All dokumentation avseende subkutan kvarliggande kateter ska enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) dokumenteras och signeras i patientjournal av den sjuksköterska eller läkare som utfört handlingen.

Dokumentationen ska innehålla information om:

  • Inläggning - tidpunkt, placering, kroppssida och typ av subkutan kvarliggande kateter.
  • Inspektion av insticksstället - dagligen.
  • Avlägsnande - datum, orsak till avlägsnande, inspektion av hud, bedömning, annan komplikation och eventuell åtgärd.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan