• Du har valt: Uppsala län
Läkemedelsbehandling

Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd - Översikt

  Som postoperativ smärtbehandling används idag, förutom konventionella metoder i form av tabletter och intermittent intravenösa injektioner, även perifera och centrala blockader och pumpbaserad intravenös smärtbehandling.

 • Epidural, intratekal och perifer smärtbehandling

  Det är viktigt att skilja på intratekal och epidural smärtlindring eftersom läkemedelsdoserna skiljer sig åt. Begreppet spinal anestesi (SPA) används ofta i dagligt tal för intratekal smärtlindring.

 • Hygienaspekter vid centrala och perifera metoder

  Inför anläggandet av intratekal eller epidural analgesi är korrekt huddesinfektion mycket viktig för att minska risken för allvarliga infektioner.

 • Dokumentation av centrala och perifera smärtbehandlingskatetrar

  Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) ska en patientjournal innehålla dokumentation för att kunna bedriva en god och säker vård.

 • Märkning

  Märkning av kateterns placering ska anges på katetern nära kopplingen alternativt på partikelfiltret. Den som anlägger katetern är ansvarig för att katetern märks. Märkning placeras även på infusionsaggregatets tillförande slang, nära kopplingen.

 • Läkemedel vid pumpbaserad smärtbehandling

  Volym och koncentration av läkemedel som ges vid intratekal behandling är betydligt lägre än vid epidural behandling. Att förväxla metoderna kan få allvarliga konsekvenser.

 • Pumpar för avancerad smärtbehandling

  Vid avancerad pumpbaserad smärtlindring är det viktigt att pumpen är godkänd och har låsfunktion. Programmering av pump för avancerad smärtbehandling får endast göras av personal som har fått utbildning för aktuell pump och metod.

 • Övervakning

  Vid avancerad postoperativ smärtbehandling eller kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd krävs övervakning för att tidigt upptäcka eventuella biverkningar eller komplikationer.

 • Långvarig kateterbaserad smärtbehandling med epidurala och intratekala katetrar

  Vid långtidsbehandling i hemmet där sjukvårdspersonal inte dagligen träffar patienten kan övervakning och kontroller av patienten glesas ut. Detta gäller under förutsättning att behandlingen är stabil och okomplicerad.

 • Avlägsnande av kateter

  Om patienten har en ökad blödningsbenägenhet ska den vara korrigerad innan spinala katetrar (epidural, intratekal) avlägsnas. Det är viktigt att ta hänsyn till om patienten medicinerar med ett läkemedel som påverkar koagulationen.

 • Komplikationer och åtgärder

  Patienten är förvirrad, får feber eller nackstyvhet: Detta är allvarliga symtom som ska åtgärdas akut. Kontakta läkare.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd.

 • Testa dina kunskaper

  Testa dina kunskaper inom avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd.

Till toppen av sidan