• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Läkemedelshantering

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området läkemedelshantering 
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

Ansvar

 • Ansvarsfördelning - verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare, läkemedelsansvarig läkare, vårdenhetschef samt sjuksköterska med uppdrag för läkemedelsförråd, akutvagn, vätskevagn, värmeskåp, narkotikakontroller eller gashantering.
 • Ansvarsfördelning ska även finnas mellan vårdenheten och eventuell extern aktör som beställer, fyller på och/eller utför hållbarhetskontroller och narkotikakontroller i läkemedelsförrådet.

Ordination

 • Ordination - dokumentation, rutiner vid dataavbrott och muntliga ordinationer.
 • Ordination i mängd istället för volym - fastställd förteckning.
 • Licenshantering inklusive rutiner för bevakning och ansvarsfördelning.
 • Generella direktiv om läkemedelsbehandling.
 • Dosjustering som utförs av sjuksköterska - vilka läkemedel som får dosjusteras och vilken kompetens som krävs för respektive läkemedel.
 • Uppföljning av läkemedelsordinationer.
 • Överföring av information i vårdens övergångar.

Iordningställande, administrering och överlämnande

 • Behandlings- och spädningsscheman.
 • Rimlighetsbedömning av läkemedelsordination och iordningställd dos - anvisningar för tillvägagångssätt.
 • Iordningställande och administrering av läkemedel - ansvarsfördelning och tillvägagångssätt när läkemedel får administreras eller överlämnas av annan personal än den som iordningställt det.
 • Märkning av iordningställt läkemedel.
 • Patientens personligt medförda läkemedel och om patienten sköter själv.
 • Delegering av hantering av läkemedel - vilka arbetsuppgifter som är beslutade av vårdgivaren, vilken kunskap och kompetens som krävs, vilka personer som får delegera samt hur delegeringar ska dokumenteras och delegeringsbeslut bevaras.
 • Skyddsutrustning i samband med iordningställande.

Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser

 • Enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång.
 • Läkemedelsberättelse.
 • Informationsöverföring i vårdens övergångar.

Förvaring, narkotikahantering, överlämnande och leveranser

 • Läkemedelsutlämning i samband med utskrivning.
 • Narkotikahantering - ansvarsfördelning, kontrollrutiner och förvaring.
 • Rekvisition - namn på behörig hälso- och sjukvårdspersonal som får beställa läkemedel.
 • Läkemedelsleveranser.
 • Koder, nyckelkort eller nycklar (vid nyckelhantering bör förteckning över tillgång till läkemedelsförråd finnas).
 • Förvaring utanför låst läkemedelsförråd - fastställd förteckning.
 • Hållbarhetskontroller - rutin och dokumentation.
 • Temperaturkontroller - rutin och dokumentation.
 • Indragningsmeddelande från apoteket - hantering enligt lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning.
 • Medicinska gaser - hantering och ansvarsfördelning på vårdenhet.
 • Kliniska prövningar - rutiner för hantering och förvaring.

Riskbedömningar och avfallshantering

 • Riskbedömning av vårdenhetens läkemedel.
 • Läkemedelsavfall.
 • Hygien- och städrutiner i läkemedelsförråd.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan