• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Pleuratappning

Förberedelser

Patientinformation

Referenserna [1,2,4,5] gäller generellt för denna text.

Det är viktigt att bemöta patientens frågor och funderingar inför tappningen. Tänk på följande:

 • Informera patienten om hur punktionen går till och hur det kan kännas. Det är viktigt att patienten vet att känseln fortfarande finns kvar även om området är bedövat.
 • Ta reda på eventuell överkänslighet mot lokalbedövningsmedel då ingreppet utförs i lokalbedövning.
 • Patienten ska informeras om att undvika att tala under punktionen. Detta för att minimera risken för pneumothorax.
 • Om eventuell smärta, hosta eller tryck uppstår i samband med punktionen ska patienten ge ett överenskommet tecken.
 • Det är bra att kunna ge patienten skriftlig information tillsammans med den muntliga.

Inför pleuratappningen

Perkussion och eventuell lungröntgen görs enligt läkares ordination före pleuratappningen. Lungröntgenbilder eller datortomografi thorax bör finnas tillgängliga vid tappningen, samt ultraljudsapparat. Forskning visar att användning av ultraljud inför, samt under ingreppet, minskar risken för komplikationer i samband med pleuratappning. Det bör också finnas uppgifter om patientens puls, blodtryck, saturation och eventuellt syrgasbehov före ingreppet.

Medicinerar patienten med blodförtunnande läkemedel bör dessa vara kontrollerade av läkare. Ställningstagande om utsättande av dessa bör göras i god tid inför tappningen. Då pleuratappning kan vara ett akut ingrepp så bör en kontroll av koagulationsstatus (PK, INR eventuellt trombocyter) göras. Forskning visar att pleuratappning kan utföras på personer med trombocytopeni, förhöjt INR eller som tar antikoagulantia exempelvis warfarin, heparin och clopidogrel utan ökad risk för komplikation i form av blödning [5,6,7,8]. Dock utförs en bedömning från fall till fall av ansvarig läkare.

Vanligen görs en pleuratappning i ett vårdrum med skydd för insyn.

 • Patientens tillstånd får avgöra om patienten ska ligga eller sitta. Om patienten ska sitta upp under ingreppet är det viktigt att tänka på att hen har någon form av stöd framför sig, till exempel ett bord.
 • Patienten kan ligga på rygg. Armen på den sida där ingreppet ska utföras placeras under huvudet. Insticksstället vid pleuratappningen görs då i den mellersta axillärlinjen (vertikal linje genom mittpunkten av armhålan).
 • Patienten kan också ligga på sidan med den sida som ska pleuratappas nedåt och ryggen vid sängkanten. Insticket görs i den bakre axillärlinjen (vertikal linje genom bakre axelvecket).
Olika lägesalternativ vid pleuratappning.

Undersökningen görs i ett vårdrum med skydd för insyn.

Smärtlindring intravenöst ges enligt läkarordination.

Checklista för pleuratappning

Följande material behövs vid pleuratappning:

 • Engångsplastförkläde eller skyddsrock 
 • Sterila handskar.
 • Material för desinfektion, till exempel tvättork.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL, alternativt 20 mg/ml, eller medel med motsvarande effekt.
 • Sterilt pleurapunktionsset.
 • Lokalbedövningsmedel enligt läkarordination.
 • En injektionstork med 70 % sprit för desinfektion av läkemedelampullens membran.
 • En 10 mL spruta.
 • En uppdragningskanyl.
 • En kanyl 0,8 mm i diameter (50 mm lång).
 • Kompress och häfta.
 • Eventuella rör för provtagning märkta med patientens födelsedata.
 • Eventuella remisser för provtagning märkta med patientens födelsedata.
 • Sterilt probeskydd till ultraljud samt steril gel.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan