• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Blodburen smitta

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom ämnet blodburen smitta
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Hantering av stick- och skärskador, rutiner för provtagning och anvisningar för dokumentation.
  • Vaccination av personal. Lokala anvisningar ska finnas inom varje verksamhet gällande erbjudande av vaccination för personal utifrån riskbedömning.
  • Märkning av provrör och remisser. Observera att allt blod ska behandlas som potentiellt smittsamt. En märkning med blodsmitta kan medföra att omärkt och märkt blod hanteras på olika sätt vilket inte är önskvärt.
  • Hantering av kroppsvätskor inom olika verksamheter. Se lokala anvisningar och i förekommande fall Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner.

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan