• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Perifer venkateter

Byte av PVK, förlängningsslang och injektionsmembran

Byte av PVK

Idag finns inget tydligt vetenskapligt stöd för rekommenderad bytesfrekvens av perifer venkateter (PVK). Det finns dock stöd som visar att följsamheten till infektionsförebyggande åtgärder vid hantering av PVK är låg.

Då liggtiden för PVK är avgörande för infektionsrisken har vi därför valt att behålla den äldre rutinen att rekommendera en bytesfrekvens på 72 timmar. Principen är att PVK ska ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas så fort behovet av PVK inte längre finns. När det gäller patienter som är väldigt svårstuckna och barn kan liggtiden förlängas om patienten inte har symtom på komplikation relaterad till PVK [3].

Patient och närstående behöver ha information och kunskap om symtom att vara observant på. Det kräver mycket god kunskap hos personalen, noggrann inspektion regelbundet minst var 8:e timme och tydlig dokumentation. Om PVK har anlagts i samband med en akut situation då adekvat huddesinfektion inte utförts bör den bytas snarast eller så fort patientens tillstånd tillåter. Läs mer om inspektion och användningstid i Översikt.

Regionala tillägg

Byte av förlängningsslang och injektionsmembran

Trevägskran, injektionsmembran, förlängningsslang och förband byts i samband med byte av PVK eller var 72:a timme [10]. Vid behov byts injektionsmembran och trevägskran om dessa inte kan spolas helt rena. För att minska risken för komplikationer ska PVK ligga inne kortast möjliga tid och avlägsnas direkt efter avslutad behandling. Utvärdera behovet dagligen.

Avlägsnande av PVK

Vid avlägsnande av PVK läggs ett för patienten behovsanpassat tryck med kompress som fixeras med häfta.

Dokumentera avlägsnande av PVK och eventuell komplikation i patientens journal. Läs mer i Vårdhandbokens texter om dokumentation.

Använd PVK med förlängningsslang kasseras enligt rutiner för avfallshantering. Läs mer i Vårdhandbokens texter om avfall.

En PVK ska omedelbart avlägsnas vid

  • kateterdysfunktion
  • extravasal injektion
  • tromboflebit (se graderingsskala i texten Komplikationer och bedömning)
  • lokal infektion
  • oklara infektionssymtom utan säker förklaring som feber, frossa, påverkat allmäntillstånd, chock.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan