• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Avfall, farligt - Översikt

  Avfallshantering regleras i ett stort antal lagar och föreskrifter. Varje verksamhetsutövare är skyldig att känna till innehållet i de föreskrifter som reglerar den avfallshantering som verksamheten ger upphov till.

 • Smittförande avfall

  Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården regleras av SOSFS 2005:26.

 • Skärande, stickande och smittförande avfall

  Avfall med stickande/skärande egenskaper som varit i kontakt med kroppsvätskor ska även räknas som smittförande avfall (SOSFS 2005:26). Se även texten Smittförande avfall.

 • Biologiskt avfall

  Med biologiskt avfall avses fast ämne eller fast substans från människa (samma definition som i SOSFS 2001:8).

 • Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

  Läkemedel som är Cytostatika (ATC-kod L01) samt läkemedel med bestående toxisk effekt. Exempel på cytotoxiska läkemedel kan finnas inom ATC-kod L02, L03, L04 och J05.

 • Radioaktivt avfall

  Hantering av radioaktivt avfall ska ske i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2010:2). För mer information ta kontakt med sjukhusfysiker och följ lokala anvisningar.

 • Kasserade läkemedel

  Avfall från substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur.

 • Transport av farligt avfall

  Denna sida innehåller grundläggande information om transport av farligt avfall och farligt gods. För vidare information, kontakta organisationens säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om farligt avfall.

Till toppen av sidan