• Du har valt: Uppsala län

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom avvikelse- och riskhantering

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Identifiering av avvikelser/risker.
  • Hur rapportering sker.
  • Hur orsaker fastställs och åtgärdas.
  • Hur åtgärdernas effekt utvärderas.
  • Hur sammanställning av avvikelser sker.
  • Hur återföring av erfarenheter sker.
  • Hur risk- och händelseanalyser genomförs.
  • Hur och vem som ansvarar för information till patient och närstående när en vårdskada inträffat.
  • Hur och vem som ansvarar för att rapportera de allvarligaste avvikelserna till nationella myndigheter.
  • Hur legitimerade yrkesutövare som utgör en patientsäkerhetsrisk ska handläggas.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan